Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti implementácie nových poznatkov v oblasti interpretácie literárneho textu do vyučovacieho procesu v základných a stredných školách. Vzdelávací program rozširuje diapazón poznania o komplexnú interpretáciu lyrického a epického textu a podporuje plnenie špecifických cieľov literárnej výchovy, tvorbu prosociálneho hodnotového systému. Interpretácia premieňa teoretické informácie o literárnom texte na interpretačné návyky a zručnosti, čím skvalitňuje interpretačný proces literárnej komunikácie a podnecuje žiakov k čítaniu s porozumením.

Číslo akreditácie: 
1306/2013 - KV
Dokumenty