slovenský jazyk a literatúra

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

V súčasnej dobe, ktorá prináša pre žiakov množstvo rôznych informácií, je potrebné vedieť tieto informácie správne čítať a vedieť s nimi pracovať, aj kriticky. Na základe toho sa po roku 2000 zmenil prístup k spracovávaniu rôznych informácií a dôraz sa začal klásť na čitateľskú gramotnosť aj vzhľadom na uskutočňovanie medzinárodných meraní v krajinách OECD, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina a pristupujúca krajina Srbsko.

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj kritického myslenia žiakov (slovenský jazyk a anglický jazyk)

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Mediálna výchova v praxi

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia (SJL)

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Čítanie je pre žiakov v súčasnej dobe záťažou a nie je motivujúce pri získavaní poznatkov. Realizovanie rôznych aktivít na čítanie s porozumením je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať nielen ich vzťah k čítaniu a ku knihám, ale aj kritické myslenie. Zároveň čítaním slovenských rozprávok nadobúdajú žiaci aj národné povedomie. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tzv. čitateľskej dielne v domácom prostredí a prezentuje rôzne aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Aktivita je zameraná na získavanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií v komunikačnej oblasti.

Autori: 

Mgr. Katarína Hvizdová

E Snehulinka (e Jiveskeri rakľori) the o efta trpaslika

Autori: 

Bolcaričová Eva, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj pre potreby záujmového útvaru Cvičenia zo SJL, no je využiteľný aj v priamej výučbe tohoto predmetu. Pracovné listy obsahuje rôznorodé zadania a úlohy typu typu doplň, vyhľadaj, vytvor, nájdi, roztrieď, pomenuj a pod. na precvičovanie slovnej zásoby, synoným, antoným a homoným, frazeologických jednotiek, prácu žiakov s textom i prejavenie kreativity pri tvorbe vlastných návrhov.

Autori: 

Demeterová Miroslava, Mgr.

Autorka ponúka námety na realizáciu aktivít tvorivej dramatiky. Učebný zdroj obsahuje jazykolamy, psychogymnastické hry, hranie rolí, dramatizáciu textu. Autorka využíva nielen umelecké texty slovenskej literatúry, ale aj zahraničné zdroje. Žiaci pracujú na rôznorodých zadaniach, odpovedajú na otázky, doplňajú chýbajúce slová v básni.

Autori: 

Dobálová Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený na rozvíjanie tvorivosti žiakov piateho ročníka. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s doplňovačkami, krížovkami, hádankami a s textami s úlohami.

Autori: 

Šarlinová Beata, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole. Publikácia slúži ako inšpirácia pre učiteľov a žiakov, ktorí si na vyučovanie sami vyberajú a vytvárajú témy a úlohy a ponúka námety na výrobu učebných pomôcok a prácu s nimi na vyučovacích hodinách. 

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Druhá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika obsahuje pracovné listy na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a litetatúry prostredníctvom práce s literárnym textom, rozprávkou, príbehom či pohybovou hrou. Žiaci plnia vhodne koncipované, motivujúce úlohy, riešia hádanky, krížovky, precvičujú jazykolamy, zdôvodňujú svoj výber, vymýšľajú vlastné príbehy. Autorka využila aj zadania na rozvoj vyšších myšlienkových operácií a vlastnú tvorivosť žiakov.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj na upevňovanie učiva o podstatných menách, zámenách, slovesách, číslovkách a spojkách. Jednotlivé slovné druhy si žiaci precvičujú na základe východiskového textu plnením úloh v pracovných listoch, ktoré sú rozličného zamerania a typu, napr. dopíš, roztrieď, vypíš, nájdi, utvor správne dvojice, vyhľadaj, urč a pod. Pomerne veľký priestor v jednotlivých zadaniach je venovaný opakovaniu skloňovacích vzorov podstatných mien.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje 15 textov zameraných na určovanie slohových postupov, jazykových štýlov a slohových útvarov. Ponúka úlohy na zopakovanie druhov jazykových štýlov a literárnych žánrov. Práca s literárnym textom je podporená úlohami zameranými na rozvoj tvorivého písania a kreslenia.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Materiál obsahuje pracovné listy zamerané na zopakovanie, utvrdzovanie a precvičovanie učiva o zvukovej stránke jazyka a reči, typológii viet a vetnej skladbe. Autorka do ich koncepcie zaradila na úvod každého učiva zhrnutie základných informácií, a následne vytvorila pre žiakov rôznorodé úlohy na jeho precvičovanie (výber správnej odpovede, triedenie, priraďovanie...). Pri opakovaní vedomostí o delení viet využila aj umelecký text. 

Autori: 

Bafiová Sylvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov šiesteho ročníka základnej školy. V týchto pracovných listoch žiakov čakajú zaujímavé úlohy, cvičenia a doplňovačky. Prechádzajú jednotlivými žánrami literatúry 6. ročníka základnej školy. Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením ale i na vyhľadávanie umeleckých prostriedkov a zapamätanie si nových pojmov.

Autori: 

Nikmonová Katarína, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor úloh, ktorými u žiakov môžeme vytvárať pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ponúka úlohy na posudzovanie gramaticky, štylisticky a lexikálne správnych a nesprávnych výrazov a slovných spojení, doplňovačky, rébusy, prešmyčky a slohové hry. Môže poslúžiť tak na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry ako aj v záujmových útvaroch.

Autori: 

Nikmonová Katarína, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor hier, ktorými u žiakov môžeme vytvárať pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ponúka hravé úlohy na úpravu správneho znenia textov, hry a súťaže na tvorenie a vyhľadávanie slov a hry a súťaže na tvorenie viet. Dá sa využiť tak na hodinách slovenského jazyka a literatúry ako aj v záujmových útvaroch.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov 6. ročníka základnej školy pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia obsahuje  prácu s umeleckým textom,  úlohy na zamyslenie sa - akí sme a nepriamu charakteristiku osoby.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje úlohy zamerané na vymedzenie pojmu komunikácia a jej formy, slovná zásoba a spôsob tvorby slov. Zaujímavé sú úlohy, v ktorých si žiaci ozrejmia rôzne významy slov, nárečových slov, slov bez citového zafarbenia, antoným, synoným a cudzích slov. Publikáciu oživujú hravé cvičenia obsahujúce frazeologizmy.

Autori: 

Šarlinová Beata, Mgr

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole. Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí premýšľajú o svojej pedagogickej činnosti a neustále hľadajú riešenia na jej skvalitnenie.

Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ so zámerom precvičovania učiva zo slovenského jazyka. Autorka vytvorila pracovné listy, ktoré obsahujú motivujúce úlohy, lexikálne a štylistické cvičenia. Aplikovala nielen samostatnú prácu žiakov, no taktiež prácu vo dvojiciach a skupinách. Jednotlivé témy, napr. Pohľad do budúcnosti, Reklamný plagát, Môj prvý príbeh a Rozličné koesá sú spracované inšpirujúcou, hravou formou. Zadania sa začínajú vždy motivačným textom, s ktorým ďalej žiaci pracujú.