Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca – učiteľa predmetu slovenský jazyk a literatúra nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3). Obsahom študijného textu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia učiteľovi slovenského jazyka a literatúry na druhom a treťom stupni škôl získať najnovšie poznatky z oblasti profesijných kompetencií, z oblasti najnovších vedeckých poznatkov a modernej didaktiky. Študijný text sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje skrátené znenie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý garantuje PhDr. Alexandra Húsková, a zadanie úloh dištančnej formy vzdelávania. Druhá časť, ktorej autorkou je PhDr. Katarína Hincová, PhD., sa skladá z troch kapitol napĺňajúcich obsah vzdelávacieho programu. Súčasťou každej kapitoly je zhrnutie a úlohy, ktorých riešenie vám umožní overiť si, či ste porozumeli teoretickým poznatkom obsiahnutým v danej kapitole. Riešenie úloh sa realizuje v prezenčnej a dištančnej forme vzdelávacieho programu. Spätnú väzbu na riešenie úloh poskytne lektor na vzdelávaní.

Autori: 
Hincová, K., Húsková, A.
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-380-0
Rok vydania: 
2011
Rozsah: 
55s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: