Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete SJaL

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je inovovať pedagogické zručnosti v súlade s novými podmienkami v rámci kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti tvorby didaktických testov do vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra. Obsahom študijného textu je súhrn teoreticko-metodologických východísk tvorby kvalitného didaktického testu, ktoré umožnia získať najnovšie všeobecné poznatky z oblasti testovania a aplikovať ich na tvorbu konkrétnych didaktických testov zo slovenského jazyka a literatúry a na analýzu výsledkov didaktického testu. Študijný text sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje znenie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania a podmienky na absolvovanie záverečného pohovoru obsahujúce aj zadanie úloh dištančnej formy vzdelávania. Druhá časť sa skladá zo štyroch kapitol napĺňajúcich obsah vzdelávacieho programu. Súčasťou každej kapitoly je zhrnutie a úlohy, ktorých riešenie vám umožní overiť si, či ste porozumeli teoretickým poznatkom obsiahnutých v danej kapitole. V prílohe učebného zdroja sú texty a ďalšie podklady potrebné na riešenie úloh. Riešenie úloh sa realizuje v prezenčnej a dištančnej forme vzdelávacieho programu. Spätnú väzbu k riešeniu úloh poskytne lektor na vzdelávaní.

Autori: 
A. Húsková, K. Hincová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-405-0
Rok vydania: 
2012
Rozsah: 
68s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: