Využitie vyučovacích stratégií a učebných štýlov v predmete slovenský jazyk a literatúra

Cieľom vzdelávania je prehĺbit a udržať profesijné kompetencie učiteľov pre spoznanie učebných štýlov žiakov a pre výber vhodnej vyučovacej stratégie vzhľadom na edukačné ciele v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Číslo akreditácie: 
1302/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Fisher, R. 2004. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6
Turek, I. 2014. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-004-5
Rozhodnutie o schválení: