Metodika rozvoja čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Vzdelávací program je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a smeruje k rozvíjaniu kompetencií učiteľov v troch oblastiach:

  • autoevalvácia učiteľa v rozvoji čitateľskej gramotnosti,
  • návrh metodiky na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti,
  • hodnotenie metodiky na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti.

Metodické inšpirácie sú orientované na rozvoj metakognície – naučiť žiakov rôzne stratégie učenia a nechať ich vybrať si a používať tieto stratégie. Vzdelávací program sprostredkúva nové moderné vyučovacie metódy (ako žiakov motivovať; usmerňovať v hľadaní nových spôsobov riešenia úloh; naučiť ich postupy, ktorými sa dopracujú k porozumeniu textu a pomôcť im osvojiť si metódy na ich získanie).

Číslo akreditácie: 
1489/2015 - KV
Dokumenty