Predmet slovenský jazyk a literatúra v kontexte so školským vzdelávacím programom na strednej škole

Cieľom vzdelávania je rozvíjať a udržať profesijné kompetencie učiteľov slovenského jazyka a literatúry potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti riadenia edukačného procesu v kontexte s inováciami školského vzdelávacieho programu včítane rozvoja zručnosti korekcie v ďalšom projektovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na základe reflexie skutočného stavu.

Číslo akreditácie: 
1138/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Petty, G. 2004. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-978-X
Turek, I. 2014. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-004-5
Kolektív autorov. 2007. Na stope slovám: praktická príručka pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. ŠPU. 2007. ISBN 978-80-89225-35-4
Rozhodnutie o schválení: