slovenský jazyk a literatúra

Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ so zámerom precvičovania učiva zo slovenského jazyka. Autorka vytvorila pracovné listy, ktoré obsahujú motivujúce úlohy, lexikálne a štylistické cvičenia. Aplikovala nielen samostatnú prácu žiakov, no taktiež prácu vo dvojiciach a skupinách. Jednotlivé témy, napr. Pohľad do budúcnosti, Reklamný plagát, Môj prvý príbeh a Rozličné koesá sú spracované inšpirujúcou, hravou formou. Zadania sa začínajú vždy motivačným textom, s ktorým ďalej žiaci pracujú.

Autori: 

Karkošiaková Andrea, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor literárnych textov zameraných na motiváciu žiakov k čítaniu, na rozvoj ich čítania s porozumením. Texty sú vybrané tak, aby žiakov obsahovo zaujali. Sú o indiánoch, prírode, obsahujú básne a príbehy súčasných slovenských autorov. Po prečítaní textu žiaci odpovedajú na otázky, tvoria nové príbehy, vyfarbujú obrázky, priradzujú správne odpovede k obrázkom. Učebný zdroj je vhodný na spestrenie hodín slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ a pre prácu v záujmovom útvare venujúcemu sa čítaniu s porozumením.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Opakujeme na testovanie 9 obsahuje množstvo úloh na precvičovanie učiva o tvorení nových slov príponou, predponou, skladaním, o tvorbe združených pomenovaní, prenášaní významu, preberaní cudzích slov a ich pravopise. Žiaci pracujú s textom, napr. aj receptom na koláč, s obrázkami, riešia doplňovačky, osemsmerovky, odpovedajú na otázky, vyberajú z možností. V závere sa nachádza celkové opakovanie učiva.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Publikácia obsahuje 6 pracovných listov zameraných na opakovanie učiva z literatúry. Úlohy sú prípravou na testovanie žiakov  9. ročníka základnej školy.

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

.

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy na precvičovanie a upevňovanie učiva zo slovenskej gramatiky. Úlohy sú zamerané na opakovanie gramatických kategórií slovies, prídavných mien a vybraných slov. Žiaci pracujú s východiskovým textom a s obrázkami, ktoré si môžu aj vyfarbiť. Autorka využila nielen rozmanité zadania, no tiež osemsmerovky, popletené písmená, ukážky praktických písomností - oznámenia, pozvánok, blahoželaní, poštových poukážok a sprievodiek, podacieho lístka a listu známemu.

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5. ročníka z marginalizovaných rómskych komunít v predmete tvorivé písanie. Pracovné listy  sa skladajú z textov, obrázkov, úloh aj náučných textov, obsahujú informácie aj poučky. Vypracovaním pracovných listov žiaci získajú základné informácie o tvorbe knihy a zostavia zborník textov.

Publikácia je určená pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Zameraná je na čítanie s porozumením (6 textov - Talianske syry sú pýchou národa, Levočská biela pani za bozk zradila krajinu, prišla o hlavu. Mýtus, umenie či realita?, Sociálne siete, Ako si vybrať strednú školu,  Emocionálna inteligencia, Celodenný zájazd do Osvienčimu a Krakowa) a tvorivý dialóg s využitím textov a fotografií (3 príklady – Rodina, Okradli ju o cennosti, ale hlavne o identitu!,  Linka pomoci: Hanieh, 10 rokov, Irán).

Publikácia je určená pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Zameraná je na čítanie s porozumením (6 textov – Komunikácia,  Počasie oberá ľudí o peniaze,  Ako sa správne učiť, Zázraky a tajomstvá sveta cicavcov, Orchester , Izrael) a tvorivý dialóg s využitím textov a fotografií (3 príklady – Kyberšikana,  Fotografie: Ohováranie, posmech, bitka,  Moju závislosť na hrách nezlomila ani smrť kamošky ).

 

Autori: 

Kiráľová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov na činnosť v záujmových útvaroch. Pracovné listy hravou, zábavnou formou poskytujú žiakom poznatky o zdravom a užitočnom ovocí -jablku. Napomáhajú rozvíjať vizuálne vnímanie žiaka, jeho slovnú zásobu, predstavivosť, logické myslenie a samostatnosť.

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 6. ročník základnej školy. Úlohy v pracovných listov vychádzajú z krátkeho textu a  sú  zamerané na čítanie s porozumením.  

Autori: 

Karasová Mária, Mgr

Druhá časť učebného zdroja Slovenčina trochu inak obsahuje úlohy na precvičovanie vybraných slov hravou formou. Jednotlivé zadania predpokladajú aktívnu prácu žiakov, umožňujú rozvíjanie nielen kognitívnych, ale aj nonkognitívnych psychických funkcií, vlastnej tvorivosti.

Autori: 

Karasová Mária, Mgr

Učebný zdroj je určený na inšpiratívne precvičovanie a upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, prioritne o podstatných menách, prídavných menách a slovesách. Pracovné listy obsahujú množstvo úloh s gramatickými zadaniami typu roztrieď, vypíš, priraď, rozdeľ, vyhľadaj, identifikuj, urč, napíš správny tvar, utvor dvojice, zakrúžkuj. V závere autorka prezentuje aj piktogramy, ktoré sú využiteľné v rámci pokynov pre žiakov. 

Autori: 

Hrabíková Silvia, Mgr.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Učebný zdroj Opakujeme na testovanie 9 obsahuje 6 testových zadaní v rámci precvičovania učiva o slovnej zásobe. Jednotlivé položky sú rôznorodé, žiaci pracujú s textami, obrázkami a tabuľkami, uplatňujú aj vlastnú tvorbu. Jednotlivé úlohy charakterizujú aj zreteľné medzipredmetové vzťahy.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Do štvrtej časti učebného zdroja Opakovanie na testovanie 9 autorka zakomponovala množstvo úloh na precvičovanie slovnej zásoby, jej členenia, ustálených slovných spojení, synoným, antoným a homoným. Žiaci tu môžu nájsť zadania typu vyber, dopíš, nájdi, roztrieď, správne doplň, vytvor správne dvojice, uhádni, identifikuj cudzie slová, vyrieš doplňovačky, osemsmerovky, prešmyčky.

Autori: 

Vraniaková Stanislava Mgr.

Autorka ponúka pracovný zdroj, ktorý využívala na predmete tvorivá dramatika. Je vhodný  na využitie na hodinách slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy na druhom stupni ZŠ. Autorka využila texty slovenských ľudových piesní, a to piesní ľúbostných, vojenských, regrútskych, zbojníckych, žartovných, pracovných a texty kolied. Za textom piesne nasledujú úlohy pre žiakov, a to odpovede na otázky, pravopisné cvičenia, tvorenie rýmov, päťveršia, básne piatich zmyslov, dopĺňanie close testu, tajničky, tvorivý dialóg.

Autori: 

Belcáková Andrea, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na upevňovanie učiva o vybraných slovách po všetkých obojakých spoluhláskach. Pomocou úloh si žiaci môžu precvičiť pravopis a tiež sú vhodným východiskovým textom pre zrakové diktáty. Určená je pre učiteľov slovenského jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Autorka vytvorila niekoľko učebných zdrojov zameraných na opakovanie učiva zo SJL ako prípravu na Testovanie 9. Cvičenia zo SJL 2 obsahuje množstvo úloh na precvičovanie neohybných slovných druhov typu vyber, identifikuj, podčiarkni, doplň, priraď, rozhodni a pod. Žiaci pracujú s textom, odpovedajú na otázky, vyberajú z možností, riešia osemsmerovky. V závere sa nachádza aj celkové opakovanie učiva o predložkách, príslovkách, spojkách, časticiach a citoslovciach v podobe testu.

Autori: 

Vraniaková Stanislava Mgr.

Učebný zdroj ponúka tri texty, ku ktorým sú spracované aktivity pre žiakov zamerané na rozvoj ich čítania s porozumením, tvorivosti a kritického myslenia  na hodinách tvorivej dramatiky. Dá sa využiť na 2. stupni základnej školy na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj v záujmovom útvare. Obsahovo sú texty zamerané na život a dielo Julesa Verna a na informácie o Mesiaci. Po prečítaní textu žiaci riešia zaujímavé úlohy prostredníctvom aktivít ako je zhlukovanie, pojmová mapa, cinquain, aktivita Tu a teraz, báseň piatich zmyslov, cloze test a riešenie tajničiek.

Autori: 

Čubirková Jana, Mgr.

Učebný zdroj Opakujeme na testovanie 9 je určený na precvičovanie ohybných slovných druhov - podstatných a prídavných mien, zámen, čísloviek a slovies. Zadania obsahujú aj úlohy na precvičovanie pravopisu, vybraných slov a zvieracích podstatných mien mužského rodu. Žiaci riešia doplňovačky, osemsmerovky, prešmyčky, odpovedajú na otázky, pracujú s literárnym textom a obrázkami. V rámci záverečného opakovania autorka pripravila aj testovací pracovný list.

Autori: 

PaedDr. Köryová Jana

Autori: 

Mgr. Vraniaková Stanislava

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na pochopenie umeleckého textu na hodinách predmetu tvorivá dramatika. Text  skrátenej verzie rozprávky Dievčatko so zápalkami rozdelila do dvoch častí. Po prečítaní každej z častí nasledujú úlohy zamerané na rozvoj porozumenia textu žiakmi, na rozvoj ich tvorivosti a predstavivosti, no zároveň aj na oblasť prosociálnych vzťahov, spolupráce, multikultúrnu výchovu a globálne vzdelávanie ako prierezové témy výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Forma podujatia: 
prezenčne

Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov

Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne