MRK I

Autori: 

Mgr. Kubelková Monika

Tvorivá dramatika v 3. ročníku ZŠ je určená na rozvíjanie schopnosti žiakov pracovať s náučným i literárnym textom. V rámci realizácie tém Vianoce, Hráme sa na zvieratká, Rozprávka a Literárny text žiaci plnia rozličné zadania v pracovných listoch typu doplň, vyber, vyhľadaj, odpovedz, zmeň text za slovom, opíš, vyfarbi a pod. Pre prácu  s textom autorka využila rôzne texty, príbehy, básne a piesne, aplikovala aj kombináciu úloh s obrázkami a pohybových aktivít s dramatizáciou.

Autori: 

Mgr. Urbanová Jana

Učebný zdroj Tvorivá dramatika 2. časť tvoria pracovné listy určené pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Prostredníctvom rozmanitých zadaní žiaci plnia úlohy na rozvíjanie čítania s porozumením, schopnosti práce s textom. Autorka tu zakomponovala tému Fašiangy, Zelenina, O troch grošoch, Dobro v nás, Zvieratká, Zmeny v prírode a Mamička. Materiál obsahuje nielen rôznorodé úlohy, ale aj množstvo názorných obrázkov, ktoré si žiaci môžu vyfarbiť.

Autori: 

Mgr. Urbanová Jana

Druhá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika obsahuje jednoduché úlohy pre žiakov 2. ročníka ZŠ na rozvíjanie schopností pracovať s textami básničiek, piesní, obrázkami rozprávok a rôznych udalostí. Autorka do pracovných listov zakomponovala témy Ako dobre ma poznáš, Naša škola, Detský pochod, Kto je kto?, Na riadenom priechode, Rozprávkové postavičky, Mikuláš, Vianočný čas a Zima. Plnenie niektorých zadaní je kombinované s pohybovým stvárnením, spevom i uplatnením manuálnych zručností žiakov, ako je strihanie, lepenie, vyfarbovanie.

Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie učiva o slovných druhoch a vybraných slovách hravou formou i prostredníctvom metód tvorivej dramatiky. Jednotlivé zadania v pracovných listoch žiaci plnia v kombinácii vypracovania úloh typu priraď, pomenuj, utvor, vypíš, odpovedz, nakresli a pod. s pohybovým stvárnením a pantomímou. Autorka využila nielen klasické zadania na rozvíjanie čítania s porozumením, no tiež metódy kritického myslenia, ako sú napr. cinquain, pojmové mapovanie, akrostich.

Autori: 

PaedDr. Mária Tutokyová

Učebný zdroj je treťou časťou učebných textov vytvorených pre prácu v záujmovom útvare Varenie pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Obsahuje text zameraný na triedenie zeleniny a následne úlohy pre žiakov. Podstatnou časťou učebného zdroja je súbor 10 receptov na prípravu zeleninových šalátov, nátierky a rolády.

Autori: 

Mgr. Maťašovská Milada

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pokusov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej a strednej škole. Zameriavajú sa na základy akustiky, uvádza čo zvuk je, ako vzniká a kde môže vzniknúť. Tiež skúma vlastnosti zvuku, jeho šírenie a rýchlosť šírenia v rôznych prostrediach. Práca obsahuje návody na veľké množstvo cvičení, úloh, samostatných pokusov, projektov a tým podporuje všetky žiakove kompetencie.

Autori: 

PaedDr. Mária Tutokyová

Publikáciu môžu využiť pedagogickí zamestnanci v rámci záujmového útvaru.  Obsahuje receptár na  plnenú šunkovú  rolku, vtáčie  mlieko, zapekaného syra, benediktínských  vajec, slimákov z lístkového cesta, šatôčiek z lístkového cesta, strúhaných jabĺk s mrkvou, paradajkovej polievky, omelety atď.  

Autori: 

Mgr. Mariňáková Lucia

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na prácu žiakov so škvrnou technikou rozfúkavania. Okrem metodického postupu, opisu pomôcok a potrebného materiálu prezentuje aj výsledné produkty žiakov, ktorí si v rámci činnosti rozvíjajú predstavivosť a trpezlivosť, jemnú motoriku, zručnosti ovládania výtvarnej techniky, vlastnú kreativitu.

Autori: 

Mgr. Faragoóvá Alžbeta

Autorka vytvorila zaujímavý, motivujúci učebný zdroj pre prvý ročník, v ktorom sústredila množstvo úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky prostredníctvom 10 rozprávok, obrázkov a názorného materiálu. Žiaci plnia na základe obsahu a hlavných postáv rozprávky rôznorodé zadania typu doplň, usporiadaj, porovnaj, dopíš, dokresli, roztrieď, precvič si písanie, vypočítaj, spoj do dvojíc, zakrúžkuj, riešia sudoku, vytvárajú pojmovú mapu, rodostrom.

Autori: 

PaedDr. Lenártová Zuzana

Autorka vytvorila učebný zdroj s cieľom získania základných vedomostí o jednoduchých technologických postupoch pri zhotovovaní konfekcie pre cieľovú skupinu dievčat z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohou záujmového predmetu je oboznámiť ich so základnými poznatkami o odevných materiáloch, základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri údržbe, úprave, prípadne zhotovovaní odevov a bielizne,  informáciami z oblasti histórie odievania, o význame módy v živote človeka, druhoch textílií, krajčírskych pomôckach, ručnom a strojovom šití.

Autori: 

Mgr. Mariňáková Lucia

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na realizáciu techniky Scrafito. Uvádza metodický postup tejto výtvarnej techniky s názornou farebnou fotodokumentáciou, materiálom a konkrétnymi krokmi. Učebný zdroj je využiteľný nielen v rámci záujmového útvaru Šikovné ruky, ale aj vo všeobecnom kontexte výučby žiakov prvého stupňa ZŠ. V závere autorka prezentuje niekoľko ukážok žiackych prác.

Autori: 

Mgr. Havrilová Katarína

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na výrobu zvieratiek zo sadry. Žiaci pracujú podľa uvedeného metodického postupu, ktorý obsahuje aj potrebný materiál a farebnú fotodokumentáciu. Okrem opisu výroby sadrových odliatkov autora uviedla aj možnosti ich využita. 

Autori: 

Herková Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje 21 pracovných listov. Využiť ju môžu učitelia v rámci predmetu čítanie hrou. Úlohy sú formulované  pre žiakov 3. ročníka základnej školy.  Zamerané sú na čítanie s porozumením.

Autori: 

Mgr. Köryová Jana

Publikácia obsahuje súbor rómskych rozprávok písaných v slovenskom jazyku (Ako išiel Midu hľadať prácu, Ako Filip zarobil na chlieb,  Dve sestry, Na motýle, Dvaja dobrí a dvaja zlí bratia) a k ním pracovné listy, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho ale i staršieho školského veku.  

Autori: 

Mgr. Vraniaková Stanislava

Publikácia obsahuje pracovné listy, v ktorých sú úlohy na čítanie s porozumením. Spracovaná je téma rodiny. Súčasťou každého pracovného listu je text a k tomu sú  úlohy, ktoré sú viac - menej zamerané na skupinovú prácu. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. 

Autori: 

PaedDr. Mária Tutokyová

Publikácia obsahuje fotonávod pri výrobe receptov s názvom Panna Cotta, Dezert s broskyňovým krémom, Jahodový dezert s tvarohom, Mňamka, Nepečená strieška, Studený ovocný koláč, Dobrý koláčik, Nepečená kokosová roláda, Nepečený krémeš, Orechové šuhajdy, Hrozienkové cukrovinky, Krtkova torta. Využiť ju môžu vychovávatelia a učitelia v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

PaedDr. Tutokyová Mária

Publikácia obsahuje fotonávod pri výrobe receptov s názvom    Ovocný šalát, Ovocný pohár, Pečené jablká, Jablká pod snehom, Medové hrušky v lístkovom ceste, Vyprážané jablká, Balkánske slivky, Hrušky s čokoládovou omáčkou, Banány v čokoláde, Banánové jednohubky, Banány s tvarohovou penou, Puding s mandarínkami a sirupom, Pečený ananás, Jablková nepečená torta. Využiť ju môžu vychovávatelia a učitelia v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Publikácia je určená pre učiteľov anglického jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Obsahuje súbor pracovných listov na tému What’s your name?; What’s this?; Numbers I; How old are you?; Who’s this?; His, her.

 

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na tvorivé čítanie. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť spoznávať a pracovať s literárnymi dielami Kristy Bendovej.

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na tvorivé čítanie. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť spoznávať a pracovať s literárnymi dielami Kristy Bendovej.

Autorka prezentuje 13 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie vedomostí žiakov 1. stupňa ZŠ v oblasti environmentálnej a regionálnej výchovy. Hodia sa na prácu počas vyučovania, ale aj na prácu v záujmovom útvare. Pracovné listy obsahujú úlohy podané hravou formou, s využitím bohatého obrazového materiálu. Z oblasti environmentálnej výchovy sú obsahovo úlohy zamerané na význam lesa, environmentálny kalendár, prírodu, dôležitosť vody a vzduchu pre život na Zemi a zdravý životný štýl.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov, ktorých obsah je zameraný na možnosť precvičenia a rozšírenia poznatkov žiakov druhého ročníka v oblasti ľudovej slovesnosti. Autorka hravou formou, využívajúc úlohy typu vyfarbi, nájdi stratené slovíčko, doplň, spoj čiarou, vyrieš kaligram, akrostich, tajničku, osemsmerovku,  ponúka ľudové riekanky, vyčítanky, hádanky, príslovia a porekadlá, pranostiky, rozprávky a ľudovú pieseň.

Autori: 

Mgr. Šoltýsová Lucia

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Malý turista. Cieľom je priblížiť, upevniť, zoznámiť žiakov s mestom a blízkym okolím mesta, v ktorom žijú a neskôr sa doňho budú radi vracať. Tento záujmový útvar je určený pre žiakov 1. až 4.ročníka základnej školy v rozsahu 60 hodín a autorka tu prezentuje ZOO Košice a Herľany.

Autori: 

PaedDr. Tutokyová Mária

Učebný zdroj ukazuje možnosti poznávania regiónu, v ktorom žiaci žijú. Autorka ponúka v pracovných listoch množstvo rôznych úloh typu dokresli, vytvor, vyhľadaj, doplň, vylúšti tajničku, štvorsmerovku, písmenkové šifry ... Koncepcia pracovných listov je zameraná na poznávanie okolia, obyvateľstva, flóry a fauny, kultúrnych pamiatok, tradícií a receptov regiónu. 

Autori: 

PaedDr. Zahoranská Štefánia

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet  poznaj a chráň, ktoré sú určené učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 1. ročníka základnej školy.  Žiaci hravou formou riešia úlohy v rámci témy:  Naša trieda,  Škola,  Cesta do školy,  Časové údaje,  Jeseň,  Vychádzka,    Rastliny a stromy, Kalendár,  U nás doma, Okolie domu,   Obec- história obce, Mikuláš,  Zima,  Hry na snehu , Ľudské telo,  Hygiena,  Bezpečnosť.

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj je určený  pre lepšie pochopenie a nacvičenie práce s počítačom. Jednotlivé témy sú rozčlenené podľa náročnosti, niektoré zvládne aj začiatočník, ďalšie sú určené žiakom, ktorí už zvládli základné zručnosti. Učebný zdroj je rozdelený podľa tém – každá téma obsahuje úlohy a cvičenia, často s návodom na riešenie alebo postupom riešenia.

Autori: 

Mgr. Havrilová Katarína

Autorka vytvorila učebný zdroj s praktickým návodom, ako zhotoviť veľkonočné vajíčko technikou gaušovania. Metodický postup vhodne dopĺňa farebnou fotodokumentáciou.

Autori: 

Mgr. Janka Vidinská

Obsah učebného zdroja tvorí didaktické spracovanie troch vyučovacích hodín na tému Tlak, Hydrostatický tlak a Atmosferický tlak za pomoci digitálnych technológií a záujmových aktivít v predmete Praktikum z fyziky. Ich koncepcia je zameraná na získavanie praktických zručností pri skúmaní fyzikálnych javov a na overovanie získaných poznatkov. Zámerom autorky pri tvorbe pracovných listov na prípravu projektu a precvičovanie poznatkov o tlaku bolo, aby žiaci vedeli odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery, boli schopní selektovať informácie.

Autori: 

Mgr. Vargicová Želmíra

Učebný zdroj prezentuje  metodické postupy pre vyučovanie voliteľného predmetu praktiká z fyziky v 7. ročníku s aplikovaním zážitkového učenia v tematickom celku Teplo. Praktikum z fyziky nadväzujú obsahom na hodinu fyziky, ktorej majú žiaci 2. stupňa 5 hodín týţdenne podľa ŠVP.

Autori: 

Mgr. Havrilová Katarína

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje postup doplnený s obrázkami ako si urobiť strom z papiera. Zhotovenie výrobku je vhodné na rozvíjanie jemnej motoriky.