aktualizačné

Dĺžka oprávnenosti: 
10

VP sa zaoberá reáliami Nemecka v prelomovom úseku nemeckých dejín - obdobím nacizmu a jeho vyústením do holkaustu. Poukazuje na zdroje (napr. antisemitizmus), ale i prejavy pravicového extrémizmu v súčasnosti. Cieľom je zíískať profesijné kompetencie podporujúce interkultúrne povedomie žiakov s ponukou interaktívnych metód činnostného vyučovania orientovaného na žiaka.

Udržať a získať umelecko-profesijné kompetencie učiteľov s cieľom prepojiť výučbu interpretačných zručností, tvorivých a percepčných schopností žiakov a napojiť ich na možnosti uplatnenia v praxi cestou integrácie umení.

VP sa nerealizoval nakoľko sa počas realizácie nedoriešilo elearningové prostredie a spôsob tvorby obsahu vhodný cez elearning

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Je udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Vzdelávací program je zameraný na prípravu učiteľov na prácu s talentovanými žiakmi s využitím úloh kategórií Z4 až Z9 aktuálneho ročníka matematickej olympiády.

Prínosom VP je udržanie si profesijných kompetencií v súlade s novými podmienkami v rámci obsahovej prestavby predmetov a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch, Integrovať inovované poznatky z oblasti teórie didaktického testu a testovania do vyučovacieho procesu. Absolvent VP dokáže zvoliť parametre testovania (obsah, rozsah, forma testu) v súvislosti s účelom testovania, rozumie deleniu testov, má zručnosť kontroly, hodnotenia a klasifikácie výkonu žiaka v závislosti od jeho psychického vývoja a jeho špecifík, dokáže integrovať základné pedagogické dokumenty (obsahový a výkonový štandard) do obsahu didaktických testov a samostatne tvoriť didaktické testy rôznych typov (najmä objektívne skórovateľné).

Získanie potrebnej kvalifikácie k chýbajúcim športovým činnostiam. Realizácia hodín florbalu na základnej a strednej škole, rozhodovanie zápasov v školskom florbale, aplikovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ponuka cvičení s netradičným náčiním - fit lopta, overbal, dyna-band s cieľom zatraktívnenia vyučovania a aplikácia na hodinách telesnej a športovej výchovy v základných a stredných školách.

Metodicky a prakticky pripraviť pedagogických zamestnancov pre kurzové formy výučby -teória a didaktika bežeckého lyžovania.

Hlavným cieľom vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca. získať zručnosti v inštalácii a nastavení grafického programu Tux Paint a vedieť ich aplikovať v praxi,vedieť efektívne využívať grafický program na vyučovacích hodinách i v záujmovej činnosti

Udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií. Získať zručnosti v s jednotlivými nástrojmi tabuľkového procesoru Excel a vedieť ich aplikovať vo svojej praxi

Získanie špecifických pedagogických a pohybových kompetencii pri realizácii výučby plávania v základných a stredných školách v zmysle smernice o organizovaní plaveckého výcviku, osvojenie si jednotlivých prvkov záchrany topiaceho, dopomoc unavenému plavcovi.

Aplikácia olympijských zásad kalokagatia, ekecheira, fair play,ochrana životného prostredia v školských kolektívoch, šírenie olympijských hodnôt, organizovanie vedomostných a športových súťaží.

Osvoji´t si zručnosti, navrhnúť a využívať také metódy a formy práce, pomocou ktorých sa dosiahne požadovaný výkonový štandard žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania v predmete informatika

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v aplikovaní obsahového a výkonového štandardu informatickej výchovy vychádzajúc zo ŠVP do TVVP a v aplikovaní získaných vedomostí do vyučovacieho procesu v rámci tohto predmetu s využitím vhodných metód a foriem práce.

Aplikácia moderných trendov vyučovania a riadenia školského športu do pedagogickej praxe, motivovanie žiakov k pohybovým aktivitám, práca s internetovým portálom školského športu.

Získať základné vedomosti a zručnosti vo využívaní informačných technológií v hudobnom vzdelávaní, so zameraním na tvorbu hudobných aranžmánov, inštrumentáciu a počítačovú notosadzbu.
Získať základný prehľad o možnostiach využitia IKT v hudobnej teórii.

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti občianskeho práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania teoretické poznatky a praktické zručnosti pri realizovaní aktivít v rámci výchovnej činnosti v ŠKD a ŠZ (hry, prvky tvroivej dramatiky) z oblasti výchovy k prosociálnemu správaniu a etickej výchovy.

Absolvovaním vzdelávacieho programu „IKT v predmetov výtvarná výchova a výchova umením“
si pedagogickí zamestnanci udržujú svoje profesijné kompetencie na štandardný výkon činností učiteľa
predmetov výtvarná výchova a výchova umením v súvislosti s tvorbou a implementáciou školského
vzdelávacieho programu s obsahovým zameraním na využitie moderných informačno - komunikačných
technológií a využívaním netradičných techník vo vyučovaní.

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj zručností v oblasti spracovania digitálneho obrazu a jeho využitia vo vyučovacom procese.

Vzdelávanie je zamerané na uplatňovanie moderných vyučovacích metód s podporou informačno-komunikačných technológií.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Vedieť projektovať proces učenia sa žiaka na hodinách geografie (vlastivedy)

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti pracovného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti