Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch

Prínosom VP je udržanie si profesijných kompetencií v súlade s novými podmienkami v rámci obsahovej prestavby predmetov a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch, Integrovať inovované poznatky z oblasti teórie didaktického testu a testovania do vyučovacieho procesu. Absolvent VP dokáže zvoliť parametre testovania (obsah, rozsah, forma testu) v súvislosti s účelom testovania, rozumie deleniu testov, má zručnosť kontroly, hodnotenia a klasifikácie výkonu žiaka v závislosti od jeho psychického vývoja a jeho špecifík, dokáže integrovať základné pedagogické dokumenty (obsahový a výkonový štandard) do obsahu didaktických testov a samostatne tvoriť didaktické testy rôznych typov (najmä objektívne skórovateľné).

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
578/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba testov v spoločenskovedných predmetoch