IKT v premetoch výtvarná výchova a výchova umením

Absolvovaním vzdelávacieho programu „IKT v predmetov výtvarná výchova a výchova umením“
si pedagogickí zamestnanci udržujú svoje profesijné kompetencie na štandardný výkon činností učiteľa
predmetov výtvarná výchova a výchova umením v súvislosti s tvorbou a implementáciou školského
vzdelávacieho programu s obsahovým zameraním na využitie moderných informačno - komunikačných
technológií a využívaním netradičných techník vo vyučovaní.

Číslo akreditácie: 
453/2011 - KV