Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnil v RP MPC na Ševčenkovej ulici 11 v Bratislave, odborno-metodický interaktívny seminár pre triednych učiteľov na druhom stupni ZŠ, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov, vychovávateľov a odborných zamestnancov s názvom „Všetci to robia!“ Overený prístup k prevencii nežiaduceho a rizikového správania žiakov. 

Lektorkou bola PhDr. Ľubica Bizíková autorka a spoluautorka veľmi užitočných a podnetných publikácií (Ľubica Bizíková:  K prevencii v škole, Ľubica Bizíková a Ľubica Bagalová: Všetci to robia).

V Detašovanom pracovisku MPC v Nitre sa už tradične poskytol priestor na stretnutie pedagogických zamestnancov, ktorí mali možnosť získať informácie o realizácii výkonu I. alebo II. atestácie formou odborného semináru.

Odborný seminár realizovaný dňa 15. apríla 2019 sprostredkoval informácie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30.06.2019 na základe toho, že získali 60 kreditov. Podujatie sa  realizovalo v dvoch častiach.

DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovalo dňa 11. apríla 2019 workshop pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Od pôžitku k úzkosti a späť. Workshop sa konal v priestoroch aktuálnej výstavy košického maliara Borisa Sirku. Workshopu sa zúčastnili učitelia základných škôl a základných umeleckých škôl. Zámerom aktivít bolo, aby učitelia sa zoznámili s výtvarným jazykom súčasného umenia a vyskúšali rôzne možnosti interpretácie výtvarného diela. Výtvarnú tvorbu Borisa Sirku pre účastníkov prezentovala galerijná pedagogička Mgr. Petra Filipiaková prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na pochopenie obsahu vystavených diel v kontexte kompozície a výtvarného jazyka.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou  fakultou Prešovskej univerzity dňa 10.04.2019 zrealizovalo výstavu a tvorivú dielňu  pod názvom ,,Korene a hodnoty.“  Podujatie otvoril svojím vstupom zbor sv. Romana Sladkopevca, príhovory predniesli  prof. Mons. ThDr. Peter Šturák , PhD., dekan GTF PU, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC, JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, riaditeľ RP MPC v Prešove.