Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


      Dňa 9.4. 2019 sa na pôde RP MPC Prešov uskutočnila konferencia k Medzinárodnému dňu Rómov, ktorú organizovalo ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum). Prítomných hostí privítal pán Ľubomír Jankura, riaditeľ RP MPC Prešov. S príhovormi vystúpil za MŠVVaŠ SR pán Peter Krajňák, za Úrad splnomocnenca vlády SR  pre rómske komunity pán Ábel Ravasz a pán Juraj Kredátus za Odbor školstva pri Prešovskom samosprávnom kraji.

       Slávnostnú atmosféru pod vedením svojich pedagógov vytvorili žiaci zo ZŠ Ivana Krasku v Trebišove, zo ZŠ Podsadok, zo Súkromnej odbornej školy v Malčiciach a členovia O.Z. Róm Podskalky.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Komárne dňa 05.04.2019 organizovalo odborný seminár Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie. Seminár bol pre účastníkov vhodnou platformou na získanie potrebných informácií pre napísanie atestačnej práce.

Podujatia sa zúčastnilo 16 pedagógov z Nových Zámkov, Kollárova, Kravian nad Dunajom, Lehníc, Dvorov nad Žitavou, Veľkého Medera, Tekovských Lužian, Bátorových Kosíh a Košíc.

Detašované pracovisko MPC v Nitre zrealizovalo 4.apríla 2019 neakreditované vzdelávanie školského kolektívu Materskej školy Komenského 1 v Bernolákove. Riaditeľka materskej školy p. Andrea Oberta v súčinnosti s vedúcou MZ PaedDr. Janou Mechurovou pozvali učiteľku pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Evu Pupíkovú DP MPC Nitra za účelom interného metodického združenia materskej školy.

Počas odbornej diskusie učiteľky  Materskej školy Komenského 1 v Bernolákove prezentovali spôsob, akým diagnostikujú deti predškolského veku.

Pracovníci RP MPC Prešov, ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) sa zúčastnili v dňoch 5. - 6. 4. 2019  medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia, ktorú usporiadal Štátny pedagogický ústav pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Konferencia bola výstupom projektu Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia zaoberajúceho sa vyučovaním rómskeho jazyka, metodikou vyučovania cudzieho jazyka, a poskytla príležitosť pre zdieľanie intelektuálnych výstupov spomínaného projektu.