Otvorenie výstavy a tvorivej dielne pod názvom „Korene a hodnoty“

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou  fakultou Prešovskej univerzity dňa 10.04.2019 zrealizovalo výstavu a tvorivú dielňu  pod názvom ,,Korene a hodnoty.“  Podujatie otvoril svojím vstupom zbor sv. Romana Sladkopevca, príhovory predniesli  prof. Mons. ThDr. Peter Šturák , PhD., dekan GTF PU, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC, JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, riaditeľ RP MPC v Prešove. Pozvaní hostia svoje príspevky zamerali na aktuálne témy v kohézii s názvom výstavy a tvorivej dielne: prof. Kamil Kardis, PhD. zameral svoje vystúpenie na tematiku kultúrnej  a náboženskej identity Slovenska, doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. sa venovala problematike biblickej symboliky v edukačnom procese, prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. sa zaoberal mediálnou edukáciou a hodnotovou orientáciou mládeže.

V nasledujúcej časti stretnutia bola tvorivá dielňa pod gesciou PaedDr. Dariny Výbohovej, PhD., kde si účastníci podujatia osvojili metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty. Zúčastnení učitelia si nielen vyskúšali prácu s touto pomôckou, ale súčasne si edukačnú sadu kartičiek odniesli do svojich škôl, kde s nimi môžu inovatívne vzdelávať svojich žiakov.