Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Nepoznaná Ukrajina je názov študijno-poznávacej cesty, ktorej cieľom je spoznať a lepšie pochopiť históriu, kultúru, tradície, ale aj aktuálne spoločenské a politické dianie v prihraničných oblastiach nášho východného suseda. Tieto oblasti ponúkajú návštevníkom veľa zaujímavostí a pamiatok, ktoré je možné spoznávať nielen návštevou, ale i formou učenia sa v teréne, prednášok či diskusií.

Podujatie organizujú Centrum pre európsku politiku Bratislava, OK 21 a Svet rozvoja spoločnosti Užhorod. Študijná cesta sa skutoční v dňoch 4. – 7. 7. 2019. Viac informácií o podujatí nájdu záujemcovia v prílohe.

Na DP MPC v Košiciach sa dňa 20. 2. 2019 uskutočnil odborný seminár k tvorbe maturitných zadaní v cudzom jazyku. Seminára sa zúčastnili učiteľky anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka zo stredných škôl Košického kraja. Lektorkou podujatia bola Mgr. Ľubica Korečková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk, ktorá seminár zorganizovala na základe spätnej väzby od učiteľov.

Účastníci boli oboznámení s najnovšími legislatívnymi zmenami pri tvorbe maturitných zadaní, v skupinovej práci charakterizovali obsah a...

Metodicko-pedagogické centrum zapojené do medzinárodného projektu Vzdorujeme extrémizmu v rámci programu Erasmus+ realizovalo v dňoch 18. – 20. 02. 2019 pracovné stretnutie za účasti partnerov z Nemecka a Walesu. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave. V rámci programu sa stretli projektoví manažéri a učitelia, ktorí na vyučovacích hodinách overujú metodické materiály rešpektujúce národné kurikulá a špecifiká krajín.

Zástupcovia projektu vzájomne diskutovali, informovali sa o skúsenostiach z overovania metodických materiálov v edukačnom procese a navrhli pracovný harmonogram na finálnu fázu projektu.

Na základe slovensko-bavorskej spolupráce ponúka Bavorské ministerstvo pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie 10 miest pre učiteľov NEJ na hospitačný pobyt na bavorských školách.

Bližšie informácie o podmienkach pobytu a prihlásení sa do výberového konania nájdete v informačnom liste alebo na stránke MŠVVaŠ - https://www.minedu.sk/hospitacny-pobyt-v-bavorsku-ponuka-2019/.