Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 10. 6. 2019 RP MPC v Prešove organizovalo v priestoroch ZŠ Šrobárova odborný seminár na tému Metodika spracovania a realizácie muzikálu na špeciálnej základnej škole. Lektorkou odborného seminára bola Mgr. Jana Mesárošová, učiteľka ŠZŠ v Michalovciach.

Seminár bol zameraný na rozvíjanie poznatkov pedagogických i odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi so ŠVVP v oblasti problematiky zneužívania internetu.

Cieľom stretnutia bolo prezentovať tvorivé skúsenosti pedagogických zamestnancov s rozvíjaním osobnosti žiakov počas vyučovacích hodín i v čase mimo vyučovania so zameraním na bezpečnosť na internete ...

Dňa 18. júna 2019 sa pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala konferencia s názvom časný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry. Príspevky účastníkov sa venovali rôznym problémom vyučovania didaktiky predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL). Viacerí rečníci akcentovali konštruktivistický princíp vyučovania SJL  a  vyjadrili svoj kritický postoj ku koncepcii Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet SJL na všetkých úrovniach vzdelávania. Na konferencii boli prezentované dva príspevky zástupcov Metodicko-pedagogického centra...

Na podporu edukačných prístupov na základe cielenej integrácia obsahov predmetov vo vzdelávacích oblastiach človek a príroda, človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami a človek a svet práce (STEM) realizovalo regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica v mesiacoch máj a jún v rámci aktivít projektu SCIENTIX dve vzdelávacie aktivity týkajúce sa projektovej spolupráce a realizácie inovačného programu kontinuálneho vzdelávania Využitie prírodovedného experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia, ktorého súčasťou v rámci prezenčného vzdelávania je exkurzia s realizáciou prírodovedného experimentu. 

V súvislosti s realizovaním VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa Rada mládeže Slovenska obracia na riaditeľov škôl so žiadosťou o spoluprácu pri vypĺňaní online dotazníka určeného žiakom a študentom vo veku 13 až 30 rokov. Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre mládež na vidieku.

Bližšie informácie sú k dispozícii v prílohe.