Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v školskom roku 2019/2020 realizuje vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách odborné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamestnancov (VOZ), ktoré sú tematicky zamerané na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. 

Prvej série seminárov sa zúčastnilo 915 VPZ a VOZ. Obsahom seminárov bolo oboznámenie sa a diskusia o zmenách, ktoré sa týkajú:

Publikácia - Plán profesijného rozvoja podľa novej legislatívy

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako vzdelávacia inštitúcia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) škôl a školských zariadení v SR a zabezpečuje a realizuje pre týchto zamestnancov atestačný proces v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

Teší nás, že aj v tomto školskom roku sme boli Vaším partnerom pri zabezpečovaní a realizácii ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. Vážime si aj Vaše podnety, ktoré skvalitňujú našu prácu a posúvajú ju smerom k naplneniu požiadaviek Vašich škôl a školských zariadení.

Na záver školského roka 2018/19 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a prejavenú dôveru, ktorú ste MPC v uplynulom období prejavili...

Tretí deň konferencie otvorila so svojou prednáškou Dr. Kristen Weatherby – výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov. Zavŕšila tak trojicu mimoriadne pútavých vystúpení hlavných rečníkov, o čom svedčí i veľký záujem učiteľov o sprístupnenie ich prezentácií.

Nasledoval posledný blok odborných vstupov, v ktorých sa učitelia venovali jednotlivým témam formou panelových diskusií a  workshopov. Panovala všeobecne pozitívna a priateľská atmosféra. Učitelia ukázali svojou aktívnou účasťou, že vítajú odborné podujatie tohto formátu a napriek mnohým aktivitám, ktoré sprevádzajú koniec školského roka,  pracovali so záujmom...

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v hoteli NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, Bratislava.

Prihlásiť sa môžete na: https://mpc-edu.sk/eform/submit/konferencia_europsky_ucitel_21st

Pozvánku si môžete pozrieť tu: Pozvánka.pdf