Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum, pracovisko v Trenčíne v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru z Trenčína realizovalo dňa 15. marca 2019 odborný seminár k problematike prevencie kriminality.

Seminár bol určený pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl. Zaujímavá prednáška skúsených odborníčok  z radov polície Danky Adámikovej a Jely Vlnovej bola spojená s prezentáciou a pokračovala workshopom na tému, ako predchádzať kriminalite u mladistvých. Cieľom bolo prezentovať a pomenovať priestupky, prečiny a trestné činy a ich vplyv na život mladých ľudí.

V popoludňajších hodinách, dňa 12. marca 2019 sa na regionálnom pracovisku MPC v Prešove stretla skupina ľudí, ktorým záleží na rozvíjaní osobnosti detí s autizmom.

Odborný seminár pod názvom Využitie ABA, jej princípov a metód pri výchove a vzdelávaní detí s poruchou autistického spektra, bol organizovaný pod gesciou Občianskeho združenia DAMI a Občianskeho združenia Srdce autizmu v spolupráci s MPC RP Prešov v zastúpení Mgr. Teťany Ustohalovej – UKV pre špeciálnu pedagogiku.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave Vás pozýva na výstavu ilustrácií frazeologizmov biblického pôvodu pod názvom „Korene a hodnoty“ a tvorivé dielne do priestorov Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave.

Naše kultúrne dedičstvo je rozmanité, má veľa podôb. Okrem hudby a rôznych výtvarných umeleckých diel do kultúrneho dedičstva zaraďujeme nielen budovy, rôzne hmotné pamiatky, pamätníky, ale aj zvyky. V neposlednom rade do kultúrneho dedičstva zahŕňame jazyk a reč. Kultúrne dedičstvo sa odráža vo výrazových prostriedkoch – v písanom aj ústnom prejave.

Pod názvom Čitateľská gramotnosť žiakov strednej odbornej školy zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline dňa 04. marca 2019 odborný seminár pre učiteľov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Pod lektorským vedením PaedDr. Jany Tomáškovej, PhD. učitelia rôznych predmetov všetkých vzdelávacích oblastí i učitelia odborných predmetov získali informácie o najnovších výsledkoch meraní PISA, formách úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením a procesoch porozumenia textu. Účastníci pozitívne hodnotili skupinovú prácu, ktorej výstupom boli vytvorené úlohy k vybranému nesúvislému textu.