Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


DP MPC v Trnave dňa 07.11.2019 zorganizovalo informačný seminár s názvom Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi. Cieľom seminára bolo zvýšiť úroveň vizuálnej a kultúrnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na podporu ich odbornej pripravenosti implementovať rôzne zložky umenia (dizajn, remeslá, film, hudba, médiá a pod.) do obsahu výchovy a vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 47 pedagógov z materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.

European Schoolnet (sieť 34 európskych ministerstiev vzdelávania so sídlom v Bruseli) organizovala vo Varšave v dňoch 6. – 7. 11. 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom „Towards a whole-school inovation culture“. Cieľom konferencie bolo diskutovať o tom, ak sa organizácie a školské systémy môžu prostredníctvom inovácií zlepšovať, ako organizácie môžu vzájomne spolupracovať, ako vytvárať v školách kooperatívne učiace sa prostredie a pomenovať výzvy na ďalšie obdobie.

Počas konferencie odzneli príspevky zástupcov European Schoolnet, OECD, vzdelávacích inštitúcií, ...

45. týždeň sa niesol v prešovskom a košickom MPC v znamení maturitnej skúšky. V RP MPC Prešov (4. 11. 2019 a 5. 11. 2019) a v DP MPC Košice (6. 11. 2019 a 7. 11. 2019) sa uskutočnili workshopy s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum pod gesciou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.

Uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca (PZ) sa realizuje v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V prípade, ak nie je možné v škole alebo školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho PZ, o uvádzanie začínajúceho PZ riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva – Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Usmernenie na zabezpečenie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca tvorí prílohu.