Matematika verzus matematická gramotnosť

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 27. marca 2018 v Ružomberku odborný seminár pre učiteľov pre primárne vzdelávanie z regiónov Orava a Liptov pod názvom „Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní“.

Lektorka seminára PaedDr. Monika Gregušová v úvodnej časti prezentovala teoretické poznatky týkajúce sa tvorby aplikačných úloh so zreteľom na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov základnej školy. Druhá časť seminára bola zameraná na možnosti implementácie vybraných aplikačných úloh do edukačného procesu na primárnom stupni vzdelávania.

Učitelia nadobudli skúsenosti nielen so samotnou tvorbou aplikačných úloh, ale aj s reflektovaním na charakteristiky jednotlivých úloh v intenciách ich kognitívnych úrovní.