Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V dňoch 28. a 29.októbra 2019 sa v regionálnom pracovisku MPC Prešov a detašovanom pracovisku MPC Košice konal seminár “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo viac ako sto učiteľov a žiakov základných a stredných škôl daných regiónov.

Prvá časť seminára bola zameraná na najtvrdšie prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať. Druhá časť seminára bola orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov.

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch  Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej uskutočnil odborný seminár pod názvom „Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania“.  Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici ako organizátor vzdelávacieho podujatia  zostavil program podujatia z príspevkov zameraných na psychologické vysvetlenie pojmu strachu, lektorských vystúpení zameraných na možnosti aplikácie nosnej témy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím rozprávok P. Dobšinského. Záverečnú časť odborného seminára tvorili príspevky o skúsenostiach učiteliek s rozprávkou a jej prepojením na princípy daltonskej pedagogiky.

V dňoch 21. – 22. 10. 2019 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil workshop Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.

Detašované pracovisko MPC v Nitre zrealizovalo diskusné semináre, ktorých cieľom bolo diskutovať o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovanej služby školám a školským zariadeniam v oblasti, ktorá aktuálne rezonuje v regionálnom školstve. Lektorkami stretnutí boli  PaedDr. Darina Výbohová, PhD., PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová. Program seminára bol zostavený vo väzbe na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie a na ponuku vzdelávacích programov, podujatí organizovaných MPC v súlade s požiadavkami regiónu.