Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Takmer 40 učiteľov fyziky základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja so záujmom sledovalo možnosti využívania fyzikálneho experimentu na hodinách fyziky, ktoré prezentoval Jozef Beňuška,  držiteľ ocenia Európskej fyzikálnej spoločnosti za celoživotné dielo (2017).

Odborný seminár, realizovaný MPC v učebni Súkromného gymnázia FUTURUM, bol zameraný na didaktické aspekty využívania fyzikálneho experimentu a jeho prínosy vo výchovno-vzdelávacom procese. V centre pozornosti bolo aktívne zapojenie žiakov, rozvoj myslenia, poznávania, prijímania podnetov a faktov a vyvodzovanie súvislostí a zákonitostí o reálnych javoch.  

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu zorganizovalo dňa 17. 4. 2019 metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia. (Róbert Kiyosaki).

Hlavným cieľom bolo zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Metodického dňa sa zúčastnilo vyše päťsto pedagógov, vychovávateľov, ktorí sa zoznámili s novými edukačnými postupmi, ako aj s inovatívnymi vzdelávacími metódami, ktoré je možné využívať v modernom spôsobe vyučovania.

Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra

Ďalšie viac ako trojhodinové stretnutie z cyklu odborných seminárov zameraných na deti s autizmom pod názvom Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra prinieslo opäť niečo nové a nepoznané v bežnej výchovnej a edukačnej praxi. Seminár sa uskutočnil dňa 16. apríla 2019 v popoludňajších hodinách na regionálnom pracovisku MPC v Prešove. Téma Využitie ABA, jej princípov a metód pri výchove a vzdelávaní detí s poruchou autistického spektra zaujala 28 účastníkov z radov rodičov detí s poruchami autistického spektra, terapeutov, psychológov a učiteľov.

Learning with creativity: Let the game begin!

Nová učiteľská akadémia MOOC prichádza s ponukou online kurzu „Učenie s tvorivosťou: Hra sa môže začať!“ Kurz sa začína 29. apríla 2019 a je určený pre riaditeľov škôl, učiteľov a výchovných poradcov.

Hlavnou témou kurzu je hra. Hra je dlhodobo dôležitým nástrojom učenia.