Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu realizovala dňa 16. mája 2019 v konferenčných priestoroch hotela Falkensteiner v Bratislave národnú konferenciu s názvom Erasmus+ spája. Konferencia sa konala pod záštitou štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej.

Cieľom konferencie „Erasmus+ spája“ bolo diskutovať o súčasných výzvach vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku a predstaviť odbornej verejnosti projekty Erasmus+, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať. Konferencie sa za Metodicko-pedagogické centrum zúčastnili Mária Rychnavská a Mária Pappová.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo vo svojich priestoroch v Bratislave 17. mája 2019 odborný seminár pre študentov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave za účasti vyučujúceho prof. PhDr. Z. Obdržálka, DrSc.

Študenti pripravujúci sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu školský manažment absolvujú v rámci blokovej výučby odborné semináre v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakom alebo učiteľom a zisťujú kvalitu školy.

Jeden z takto zameraných odborných seminárov sa konal aj v MPC.

RP MPC Bratislava v spolupráci s Kunsthalle/Bratislava usporiadalo workshop pre učiteľov výtvarných predmetov. Učitelia sa zoznámili s výstavou slovenskej umelkyne Zorky Lednárovej - Pespektíva, ktorá je inštalovaná v priestoroch Kunsthalle LAB. Výtvarný workshop bol zameraný na tému kartografie a mapovania v umení a na ich význam v každodennom živote. Učitelia sa zamerali na tvorbou svetových a domácich umelcov na ich uvažovanie o hraniciach, limitoch, ale aj o spôsoboch ich prekračovania, redefinovania či zaznamenávania.  

Lektorky workshopu Mgr. Daniela Čarná, PhD., a Mgr. art. Lucia Kotvanová prítomným učiteľom predstavili ...

Dňa 9. 5. 2019 detašované pracovisko MPC v Košiciach zorganizovalo odborný seminár na tému Dieťa v modernom svete, ktorý lektorovali PaedDr. Jana Svobodová a PhDr. Renáta Varhoľaková. Seminár bol určený pre učiteľov predprimárneho vzdelávania z Košického samosprávneho kraja.

Cieľom odborného seminára bolo poskytnúť účastníkom základné informácie o vývine dieťaťa v kontexte zmien súčasnej spoločnosti a priblížiť funkcie rodiny a školy pri napĺňaní základných potrieb dieťaťa.