Sme iní – hovorme o tom nahlas

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove pripravilo vo štvrtok 5. apríla v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP) v Bratislave prvú časť odborného seminára pod názvom Sme iní – hovorme o tom nahlas.

Na seminári sa zúčastnilo 25 učiteľov stredných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Garantkou seminára bola Zuzana Madarasová a lektorom Tomáš Földes.

Na seminári boli prezentované teoretické a praktické poznatky z oblasti ľudských práv, práv LGBTI ľudí, rodovej rovnosti a identity, diskriminácie, ako aj ďalších tém týkajúcich sa ľudských práv, ktoré môžu učitelia aplikovať v školskej praxi. Účastníci túto formu vzdelávania privítali, podľa nich ide o aktuálnu a dôležitú tému v našej spoločnosti. Rovnako ocenili korektnú prezentáciu témy, výber lektora a jeho dôkladnú prípravu, privítali aj nové informácie v podobe príkladov zo života a možnosť spolupráce so SNSĽP v oblasti problematiky ľudských práv.

Táto problematika v školskej edukácii kladie na učiteľa vysoké nároky, a ak má byť efektívna, mal by ju realizovať pedagóg, ktorý má dostatok vedomostí a zručností z oblastí a tém súvisiacich s touto problematikou.