Aktivity pre predprimárne vzdelávanie

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 27. marca 2018 odborný seminár, zameraný na tvorbu edukačných cieľov v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a na výmenu skúseností pri práci so vzdelávacím štandardom.

Lektorka odborného seminára Emília Petrovská v úvodnej časti názornými ukážkami prezentovala možnosti využitia vzdelávacích štandardov, na tvorbu výchovno-vzdelávacích cieľov vrátane formulovania evalvačných otázok na zistenie ich splnenia.

V druhej časti si účastníci prakticky vyskúšali tvorbu konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieľov pre jednotlivé vekové kategórie detí. Tvorili evalvačné otázky na zistenie pokroku dieťaťa.

Opodstatnenosť významu praktickej činnosti zúčastnených potvrdili aj slová účastníčky Eleny Kubalovej: „Možnosť prakticky a spontánne tvoriť výchovno-vzdelávacie ciele a vzájomne ich prezentovať mi dala podnet na tvorbu a výber vzdelávacích aktivít, ktorými som dokázala vyhodnotiť pokrok dieťaťa vo väzbe na výchovno-vzdelávacie ciele. Vzdelávanie odporúčam aj ostatným kolegyniam.“