Sebarozvoj pedagogických zamestnancov trochu inak

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre (DP MPC) zorganizovalo 5. apríla 2018 neakreditované vzdelávanie školského kolektívu Materskej školy, Komenského 1 v Bernolákove. Pracovníci manažmentu materskej školy rešpektovali vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov materskej školy a pokryli ich prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Na interné vzdelávanie v rámci rokovania metodického združenia pozvali učiteľku pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Evu Pupíkovú z DP MPC Nitra.

Učiteľky materskej školy dostali možnosť získať korektné odpovede na otázky súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. Spoločne analyzovali možnosti ďalšieho sebarozvoja napr. prostredníctvom absolvovania akreditovaných vzdelávacích programov v MPC alebo vykonania atestácie. Intenzívne sa venovali problematike tvorby špecifických cieľov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Riaditeľka školy Andrea Oberta vyzdvihla prínos tejto formy vzdelávania: „Učiteľky dostali priestor na kladenie otázok súvisiacich s témami, o ktoré majú skutočný záujem. Oceňujem, že lektorka vzdelávania akceptovala požiadavky našich učiteľov a venovala sa žiadaným témam." Vedúca metodického združenia PaedDr. Jana Mechurová dodala: „Bol to odborný dialóg na neformálnom stretnutí. Mohli sme vzájomne konfrontovať svoju prácu a doplniť si vedomosti napr. o práci so vzdelávacími štandardmi."