Ak chceme vedieť, kam kráčame

Pod názvom „Ak chceme vedieť, kam kráčame, potrebujeme vedieť, kde sme“ sa niesol metodický deň, ktorý zorganizovalo 3. apríla 2018 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov a detašované pracovisko Košice, v spolupráci s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove pre učiteľov základných škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 450 pedagogických zamestnancov, ktorí sa stretli v šestnástich skupinách, aby si rozšírili svoje profesijné kompetencie v oblasti využívania aktivizujúcich a inovatívnych metód na hodinách biológie, dejepisu či geografie, ale aj vo výchove v školskom klube detí.

Lektori prostredníctvom zážitkových metód prezentovali okrem iného aj to, ako viesť žiakov k tvorivému písaniu na hodinách anglického jazyka, funkčnej gramotnosti, ale i nové trendy vo výučbe hudobnej výchovy či využitia koláže vo výtvarnej výchove. Účastníci metodického dňa ocenili aj ďalšie témy zamerané na problematiku porúch učenia či prácu so žiakmi s nevhodným správaním.

Metodický deň zhodnotili účastníci pozitívne, ocenili lektorov, ich odbornosť, voľbu vhodných metód, ako aj spôsob vedenia podujatia.