Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


RP MPC Bratislava zrealizovalo zaujímavý worshop pre učiteľov výtvarných predmetov zameraný na využitie ľudových techník v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Účastníčky workshopu mali možnosť prakticky sa zoznámiť s dvomi textilnými technikami:

- technikou tkaníc, ktorá sa v minulosti využívala na vytváranie drobných ozdobných predmetov alebo na výzdobu ľudového kroja,

- tkanie na kartóne. Výhodu tejto techniky je, že môžeme pri nej využiť nielen nové textilné materiály, ale aj rozličné odpadové kúsky z bavlnených, vlnených alebo syntetických nití.

Po úspešných aprílových odborných seminároch zameraných na využívanie IKT vo vyučovacom procese Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 2.5.2019 zorganizovalo ďalšie 2 podujatia. Jedno bolo určené pre učiteľov primárneho vzdelávania a druhé pre učiteľov predprimárneho vzdelávania.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. ktorá stručne zhrnula prínosy a pravidlá využívania IKT vo výučbe. Ďalej predstavila prostredie Hot potatoes v piatich funkcionalitách, možnosti prípravy úloh pre žiakov a spôsob kombinovania jednotlivých funkcionalít pri zostavovaní didaktických úloh.

V spolupráci s Krajskou pobočkou Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky, krajskou pobočkou banskobystrického kraja a RP MPC v Banskej Bystrici sa dňa 26.4.2019 uskutočnil prvý odborný seminár pre vychovávateľov CDR z plánovaného cyklu odborných seminárov zameraných na problematiku práce s deťmi v starostlivosti CDR.

Na realizácii odborného seminára spolupracovali lektori: Mgr. Zuzana Krahulcová, Ing. Igor Kabzan a Mgr. Gabriela Zábušková.

Lektorka Mgr. Krahulcová sa zamerala na výmenu odborných pedagogických skúseností vychovávateľov CDR.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici zrealizovalo v dňoch 11. 4., 12. 4. 2019 a 16. 4. 2019 vernisáž a tvorivé dielne pod názvom ,,Korene a hodnoty.“ Podujatia sa uskutočnili v históriou opradených priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Organizátorské zastrešenie poskytlo Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Evanjelické gymnázium v Tisovci a Katolícka materská škola Svätej rodiny v Revúcej. Cieľom podujatia bolo podporiť integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +.