Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii (odborný seminár)

V Detašovanom pracovisku MPC v Nitre sa už tradične poskytol priestor na stretnutie pedagogických zamestnancov, ktorí mali možnosť získať informácie o realizácii výkonu I. alebo II. atestácie formou odborného semináru.

Odborný seminár realizovaný dňa 15. apríla 2019 sprostredkoval informácie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30.06.2019 na základe toho, že získali 60 kreditov. Podujatie sa  realizovalo v dvoch častiach.

V plenárnej časti, ktorú viedla Mgr. Mária Pappová a PaedDr. Štefan Dragúň, získali účastníci  informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu. Účastníci aktívne pracovali s poskytnutým bohatým informačným materiálom, pracovnými listami, ktorými si jednoduchou formou overovali svoje informácie o spôsobe obhajoby atestačnej práce a výkonu atestačnej skúšky pre I. a II. atestáciu.

V druhej, konzultačnej časti,  účastníci semináru s UKV pre príslušný predmet konkrétne konzultovali svoje pripravené materiály- správny výber tematického okruhu podľa ustanovenia § 14 ods. 7 alebo 8 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009), návrhy tém atestačných prác, správne definovanie odborno – metodického problému, správne stanovenie cieľa atestačnej práce, základnú štruktúru atestačnej práce a očakávaný prínos v edukačnej realite pedagogických zamestnancov.

Príjemnú pracovnú atmosféru vytvorilo 12 účastníkov zo základných a stredných škôl zo ZŠ s MŠ vo Veľkých Ripňanoch, SŠI z Prievidze, zo ZŠ Semerovo, MŠ Melek a ďalších škôl z regiónu.

 

Veríme, že naši účastníci budú v ďalšom období výkonu atestácií úspešní !