Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V Bratislave sa dňa 02.10.2019 uskutočnil v priestoroch Metodicko-pedagogického centra diskusný seminár, ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služby školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Tematicky bol seminár zameraný na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie, na ponuku vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Dňa 26. 9. 2019 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Košiciach uskutočnil odborný seminár Fenomén Štefánika v edukačnej praxi, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.

Cieľom vzdelávacieho podujatia bolo rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa prvého a druhého stupňa základnej školy i učiteľa strednej školy v oblasti kreovania edukačných aktivít zameraných na osobnosť Milana Rastislava Štefánika v intenciách moderných didaktických prístupov.

Generálne riaditeľstvo MPC v Bratislave v spolupráci s detašovaným pracoviskom MPC v Trnave zorganizovalo dňa 19.9.2019 diskusný seminár. Cieľom seminára bolo oboznámiť riaditeľov škôl a školských zariadení Trnavského kraja o činnosti MPC v školskom roku 2019/2020 v súčinnosti so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Podujatia  sa zúčastnilo 40 riaditeľov škôl a školských zariadení. Hlavná lektorka  PaedDr. Darina Výbohová, PhD. – riaditeľka sekcie  profesijného rozvoja GR MPC Bratislava informovala  prítomných o možnostiach spolupráce MPC so školami a školskými zariadeniami  ...

Jedinečnú celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov a učiteľov Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika vyhlásilo RP MPC Bratislava. Výtvarná súťaž bola pripomenutím stého výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl aj pedagógovia. Spolu bolo vystavených 195 výtvarných prác. Žiaci sa pod vedením skúsených pedagógov zamerali najmä na tvorbu portrétov a na významné udalosti zo života generála Milana Rastislava Štefánika.