Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V poradí už štvrtá kreatívna dielňa sa konala 25. marca 2019 v DP MPC v Komárne – tento krát v znamení Veľkej noci a Dňa matiek. Prítomné panie učiteľky vyhotovili veľkonočné vajíčko pomocou praskajúcej farby, kamennej pasty, či samo-tvrdnúcej hmoty. „Sliepočka z filcu“ a“ srdiečkový odkazovač“ ku Dňu matiek boli zdobené servítkovou technikou a praskajúcim gélom. Účastníčky predpoludňajšieho a popoludňajšieho vzdelávania sa zhodli v tom, že predstavené techniky a materiály sú priamo využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese a svojou zaujímavosťou prinášajú nový dych do prípravy na jarné sviatky.

Ponuka kurzu MOOC európskej akadémie European Schoolnet Academy

Registrácia na nový kurz European Schoolnet academy MOOC momentálne otvorená!

Cieľovou skupinou sú riaditelia škôl, učitelia, kariérni a výchovní poradcovia.

Kurz „Social Media Literacy for Change“: Sociálna mediálna gramotnosť – podpora zmeny sa začína 29. apríla 2019.

RP MPC Bratislava v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky zrealizovalo v stredu 20. marca 2019 odborno-metodický seminár pod názvom „Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa“.

Vzdelávania sa zúčastnili koordinátori finančného vzdelávania na školách, učitelia občianskej náuky zo základných a stredných škôl a učitelia odborných ekonomických predmetov zo stredných škôl z Bratislavského kraja. Cieľom seminára, ktorí odborne podporili kvalifikovaní lektori z MF SR Ing. Pavol Matyasovszky a Ing. Jana Kardošová, 

Detašované pracovisko MPC v Nitre v úzkej spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Nitre zrealizovalo odborný seminár Zdravotná výchova v materskej škole.

Cieľovou skupinou odborného seminára boli učitelia materských škôl. Jeho obsah bol rozdelený na tri časti. V prvej časti prezentovala úlohy a význam Červeného kríža v oblasti edukácie detí predškolského veku riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža PaedDr. Beáta Miškovičová. Okrem iného vyzvala učiteľov na zvýšenie vlastných kompetencií v oblasti správneho podávania prvej pomoci.