Všetci to robia ... (odborno-metodický interaktívny seminár)

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnil v RP MPC na Ševčenkovej ulici 11 v Bratislave, odborno-metodický interaktívny seminár pre triednych učiteľov na druhom stupni ZŠ, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov, vychovávateľov a odborných zamestnancov s názvom „Všetci to robia!“ Overený prístup k prevencii nežiaduceho a rizikového správania žiakov. 

Lektorkou bola PhDr. Ľubica Bizíková autorka a spoluautorka veľmi užitočných a podnetných publikácií (Ľubica Bizíková:  K prevencii v škole, Ľubica Bizíková a Ľubica Bagalová: Všetci to robia). Hlavným cieľom seminára bolo prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov, vychovávateľov a odborných zamestnancov v súvislosti s prevenciou nežiaduceho, rizikového správania žiakov – prevencia problémov spojených s psychoaktívnymi látkami. Súčasťou odborného seminára bola obohacujúca diskusia, spätná väzba a reflexia. Lektorka priniesla pre všetkých účastníkov seminára vyššie spomenuté publikácie, ktoré budú užitočnou pomôckou pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a prevencii.