Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave zorganizovalo dňa 04.04.2019 workshop s názvom Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl.

Cieľom workshopu bolo prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka, prezentovať inovatívne postupy na obohatenie obsahu výučby anglického jazyka na druhom stupni základných škôl a naučiť sa aplikovať získané informácie v praxi.

Na seminári sa zúčastnili učitelia z druhého stupňa základných škôl z Trnavského samosprávneho kraja.

Dňa 19.03.2019 sa v priestoroch Múzea mesta Bratislavy uskutočnil metodický deň s názvom Od Prešporka po Bratislavu, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) v Bratislave v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy.

Cieľom metodického seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov dejepisu v oblasti poznatkov o historických udalostiach vzniku Múzea mesta Bratislavy, pripojenia Bratislavy k Československu, o vzniku názvu Bratislava, ich využitie v edukačnom procese a prezentovať metodické materiály určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov.

Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 1.4.2019 zorganizovalo odborný seminár pod názvom IKT v predprimárnom vzdelávaní.

Cieľovou skupinou boli učitelia materských škôl. Seminár otvorila PaedDr. Silvia Mináriková PhD., ktorá prítomné učiteľky materských škôl oboznámila s pripravovanou ponukou neakreditovaných programov ktoré pripravilo DP MPC Trnava do 30.6.2019.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. z Trnavskej univerzity – Pedagogická fakulta. Obsah semináru bol rozdelený na dve časti.

Odborný seminár SLOVENSKO PRI VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA bol s podporou Detašovaného pracoviska MPC v Nitre realizovaný v priestoroch UKF Nitra Ústavom politických vied SAV a ďalších partnerských organizácií MŠVVaŠ SR 19. marca 2019.

Učitelia dejepisu, občianskej náuky spoločne so svojimi žiakmi získali nové informácie, poznatky v tematickom okruhu Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie slovenského národa v rámci habsburskej monarchie. Tematický okruh Na začiatku vojny sprostredkoval informácie o vyhlásení politickej pasivity a presune ťažiska slovenskej politiky do zahraničia, o formovaní českého a slovenského odboja.