Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 24.10.2019 na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika zorganizovalo odborný seminár pre pedagogických zamestnancov gymnázia na tému Učebné štýly žiaka a ich využitie v pedagogickej praxi. Seminára sa zúčastnilo 19 pedagogických zamestnancov.

Obsah seminára bol rozdelený do 3 tém. V prvej časti Mgr. Adriana Lančaričová prítomných učiteľov zoznámila s potrebou aplikácie profesionálnych štandardov do pedagogickej praxe. Zdôraznila oblasť žiak, ktorých súčasťou je kompetencia 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka.

V dňoch 28. a 29.októbra 2019 sa v regionálnom pracovisku MPC Prešov a detašovanom pracovisku MPC Košice konal seminár “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo viac ako sto učiteľov a žiakov základných a stredných škôl daných regiónov.

Prvá časť seminára bola zameraná na najtvrdšie prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať. Druhá časť seminára bola orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov.

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch  Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej uskutočnil odborný seminár pod názvom „Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania“.  Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici ako organizátor vzdelávacieho podujatia  zostavil program podujatia z príspevkov zameraných na psychologické vysvetlenie pojmu strachu, lektorských vystúpení zameraných na možnosti aplikácie nosnej témy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím rozprávok P. Dobšinského. Záverečnú časť odborného seminára tvorili príspevky o skúsenostiach učiteliek s rozprávkou a jej prepojením na princípy daltonskej pedagogiky.

V dňoch 21. – 22. 10. 2019 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil workshop Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.