Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch  Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej uskutočnil odborný seminár pod názvom „Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania“.  Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici ako organizátor vzdelávacieho podujatia  zostavil program podujatia z príspevkov zameraných na psychologické vysvetlenie pojmu strachu, lektorských vystúpení zameraných na možnosti aplikácie nosnej témy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím rozprávok P. Dobšinského. Záverečnú časť odborného seminára tvorili príspevky o skúsenostiach učiteliek s rozprávkou a jej prepojením na princípy daltonskej pedagogiky.

Alexandra Hazlingerová a Veronika Kiňová (CPPPaP, Revúca) prezentovali emóciu strachu, miery jej významu a tolerancie v kontexte kultúrnej podmienenosti. Ďalej prezentovali možnosti práce s emóciou strachu, predstavili techniky, napr. škálovanie intenzity strachu, uznanie hodnoty strachu, relaxačné techniky, vizualizácia strachu, zhmotnenie strachu. V rámci príspevku zaznelo odporúčanie strach ako emóciu priznať, prijímať ju ako užitočnú s odkazom pre dospelých, ktorí sú deťom najbližší a pritom ho nebagatelizovať.

Adriana Gondová (učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica) v lektorskom príspevku pod názvom „Zdokonaľovanie postupov kritického myslenia cez ľudovú rozprávku u Dobšinského“ v edukačnom kontexte na rozvíjanie kritického myslenia u žiakov primárneho vzdelávania (2.-4. ročník) ponúkla metodické námety na vzdelávacie aktivity s využitím rozprávky v súvislosti s osvojením charakteristík, poznávania  a porovnávania sviatkov Pamiatky zosnulých a Halloween. Vzdelávacie aktivity sa primárne orientujú na oblasti Jazyk a komunikácia a Človek a hodnoty s možnosťami aplikácie v ďalších vzdelávacích oblastiach. Využívajú atraktívnosť a všeobecnú znalosť Dobšinského rozprávok a riešia etické hodnoty na ich podklade. Pod názvom „Dobro a zlo“ rozšíril Ján Husár (učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica) možnosti aplikácie rozprávky  na ďalšie vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia a Matematika a práca s informáciami. Prezentovaná aktivita pracuje v edukačnom kontexte s myšlienkou prítomnosti dobra a zla v rozprávkach ako príležitosti na učenie sa dobru a formovaniu spravodlivosti u žiakov primárneho vzdelávania (2.-4. ročník). Metodická inšpirácia smeruje k tvorivému písaniu a v konečnom výsledku k spracovaniu rozprávkového príbehu v tvorbe komiksu. Výberom rozprávky „Pamodaj šťastia, lavička“ s odporúčaním pre 1.-4. ročník primárneho vzdelávania prezentovala Edita Pavúrová (učiteľ profesijného rozvoja RP MPC Banská Bystrica) možnosti využitia rozprávky z diela P. Dobšinského ako námetu pre prácu s textom so zameraním na rozširovanie slovnej zásoby s využitím reči a slovníka rozprávok, schopnosti chápať, prerozprávať text, vyjadriť  a zdôvodniť rôzne prejavy správania rozprávkových postáv (a seba), s možnosťou výtvarného vyjadrenia sa k rozprávke.

V závere podujatia zdieľali realizované metodické postupy a skúsenosti Jana Nepšinská a Zuzana Fašková zo Spojenej školy v Pohronskej Polhore. Prezentovali vzdelávacie  aktivity  realizované v rámci Daltonského bloku zamerané na samostatnosť, iniciatívnosť a pocit úspešnosti u každého dieťaťa, rozvoj tvorivosti, kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti a osobnostného rozvoja detí  (predprimárne a primárne vzdelávanie).

Podujatia sa zúčastnilo 36 učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania.

 

Informáciu spracovali: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.,  PaedDr. Adriana Gondová  – učiteľky profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica