Čitateľská gramotnosť žiakov strednej odbornej školy (odborný seminár)

Pod názvom Čitateľská gramotnosť žiakov strednej odbornej školy zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline dňa 04. marca 2019 odborný seminár pre učiteľov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine. Pod lektorským vedením PaedDr. Jany Tomáškovej, PhD. učitelia rôznych predmetov všetkých vzdelávacích oblastí i učitelia odborných predmetov získali informácie o najnovších výsledkoch meraní PISA, formách úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením a procesoch porozumenia textu. Účastníci pozitívne hodnotili skupinovú prácu, ktorej výstupom boli vytvorené úlohy k vybranému nesúvislému textu. Potvrdilo sa im, že napĺňanie cieľov čitateľskej gramotnosti je náročné a väčšiu pozornosť je potrebné venovať vyšším procesom porozumenia textu, ktoré boli vo vytvorených úlohách veľmi málo zastúpené. Vzájomná diskusia o kvalite prezentovaných úloh a odborná spätná väzba boli pre účastníkov obohacujúce.