Učebné štýly žiaka a ich využitie v pedagogickej praxi

Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 24.10.2019 na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika zorganizovalo odborný seminár pre pedagogických zamestnancov gymnázia na tému Učebné štýly žiaka a ich využitie v pedagogickej praxi. Seminára sa zúčastnilo 19 pedagogických zamestnancov.

Obsah seminára bol rozdelený do 3 tém. V prvej časti Mgr. Adriana Lančaričová prítomných učiteľov zoznámila s potrebou aplikácie profesionálnych štandardov do pedagogickej praxe. Zdôraznila oblasť žiak, ktorých súčasťou je kompetencia 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka. V druhej časti Mgr. Beáta Juráková a PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. oboznámili učiteľov s pojmom učebné štýly žiaka, viacerými taxonómiami delenia učebných štýlov a s možnosťami ich rešpektovania vzhľadom na výber vyučovacích metód, pomôcok a vyučovacieho štýlu učiteľa.  V tretej časti sa učitelia zoznámili s diagnostickými nástrojmi učebný štýl žiakov prostredníctvom dvoch dotazníkov a mali možnosť diagnostikovať svoj učebný štýl. V následnej diskusii sa učitelia vyjadrili ku svojim skúsenostiam a ďalším možnostiam aplikácie rešpektovania učebných štýlov žiakov v rámci svojej aprobácie. Spätnou väzbou bolo  poďakovanie lektorkám za zaujímavé teoretické informácie a podporné materiály, ktoré na seminári získali.