Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

V dňoch 21. – 22. 10. 2019 sa v priestoroch DP MPC v Žiline uskutočnil workshop Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií. V prvej časti workshopu prezentoval lektor Mgr. Branislav Hudcovský proces vytvárania položiek v teste externej časti maturitnej skúšky (EČ MS), položkovú analýzu a výsledné parametre testu relatívneho výkonu. Informoval o zmenách v hodnotení odpovedí úloh s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a prechode na ich centrálne hodnotenie. Druhá časť workshopu bola zameraná na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS). Tréning zručností hodnotiteľa PFIČ MS bol zameraný na kritériá hodnotenia slohových prác žiakov, prácu s korektorskými značkami a pod. Z úst viacerých učiteľov odznela požiadavka, aby sa podobné podujatia realizovali častejšie a boli orientované najmä na rozvoj ich zručností pri hodnotení slohových prác (aj priebežných) a riešenie rôznych neštandardných situácií pri hodnotení. Podujatia sa zúčastnilo 89 učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo 4 krajov (Žilinský, Banskobystrický, Trenčiansky a Trnavský).  Informáciu spracovala PaedDr. Jana Tomášková, PhD.  – učiteľ profesijného rozvoja z DP MPC v Žiline.