Rok 2018 bol Európskym rokom kultúrneho dedičstva

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave Vás pozýva na výstavu ilustrácií frazeologizmov biblického pôvodu pod názvom „Korene a hodnoty“ a tvorivé dielne do priestorov Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave.

Naše kultúrne dedičstvo je rozmanité, má veľa podôb. Okrem hudby a rôznych výtvarných umeleckých diel do kultúrneho dedičstva zaraďujeme nielen budovy, rôzne hmotné pamiatky, pamätníky, ale aj zvyky. V neposlednom rade do kultúrneho dedičstva zahŕňame jazyk a reč. Kultúrne dedičstvo sa odráža vo výrazových prostriedkoch – v písanom aj ústnom prejave. Jazykové prostriedky sa vyvíjajú, zanikajú, vznikajú nové a menia sa. Aj jazyk sa prispôsobuje potrebám danej doby. Je to neustály proces zmien. No príslovia, porekadlá, idiómy a ustálené slovné zvraty v jazyku pretrvávajú stáročia. Často si ani neuvedomujeme, že ich pôvod, resp. základ pochádza z biblických textov Starého a Nového zákona. Podobenstvá a obrazy v biblických textoch sprostredkovávajú odporúčania, pravidlá a hodnoty, podľa ktorých by ľudia mali žiť a správať sa.

Frazeologizmy biblického pôvodu sa stali námetom na vytvorenie edukačnej pomôcky v rámci medzinárodnej spolupráce. Spolu bolo vytvorených dvadsať ilustrovaných didaktických kariet, ktoré sa dajú využiť na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych vzdelávacích oblastiach. Sú k dispozícii v slovenskom, anglickom, nemeckom, rusínskom jazyku, pre školy s vyučovacím jazykom maďarským aj v maďarskej jazykovej mutácii a pripravujeme verziu v rómskom jazyku.

Ilustrované didaktické kartičky sú výsledkom spolupráce nemeckej katolíckej spoločnosti Bonifatiuswerk (www.bonifatiuswerk.de) a Westfälischen Forum für Kultur und Bildung e.V. (http://www.westfaelisches-forum.de/) z Nemecka v rámci projektu s názvom „Minulosť má budúcnosť“ (https://www.herkunft-hat-zukunft.de/material-zum-download/).

Metodicko-pedagogické centrum ako partnerská inštitúcia projektu MOKKA v rámci programu Erasmus+ (https://mpc-edu.sk/erasmus_plus/mokka) prispelo do projektu námetmi na učebné aktivity a prekladom didaktických kariet do slovenského, maďarského a rusínskeho jazyka. Texty na kartičkách k vybraným metaforám zostavili p. Dr. U. Kurth a Msg. G. Austen, tajomník diaspórskej komisie nemeckých biskupov. Ilustrácie vytvorila Mgr. art. D. Výbohová – INKA, absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá sa venuje ilustráciám a knižnému dizajnu. V ilustráciách pre súbor edukačných kariet kládla dôraz na detail a na to, aby farebnosť obrázkov bola primeraná ich výpovednej hodnote (viac na: www.behance.net/inkav). Banka pre cirkev a charitu eG (Bank für Kirche und Caritas eG: www.bkc-paderborn.de) z Paderbornu podporila výstavu vo forme textilných bannerov. Výstava edukačných kariet vo forme textilných bannerov po inštalácii v Nemecku a Írsku bude v prvom štvrťroku 2019 inštalovaná v 5 mestách na Slovensku.

Metodicko-pedagogické centrum ako inštitúcia, ktorá poskytuje odborno-metodickú pomoc učiteľom, pripravuje zároveň s vernisážou výstavy aj tvorivé dielne. Účastníci si prakticky vyskúšajú prácu s niektorými didaktickými kartičkami, môžu navrhnúť ich modifikácie, prípadne navrhnúť ďalšie. Pre učiteľov bude okrem papierovej podoby didaktických kartičiek k dispozícii aj ich digitálna verzia vhodná na využitie na interaktívnej tabuli.

Prvá vernisáž s tvorivými dielňami sa konala dňa 5. 3. 2019 v Trnave v priestoroch Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha. Výstava následne poputuje cez Prešov, Revúcu do Komárna, Bratislavy a odtiaľ k projektovým partnerom do Maďarska, Belgicka a Švédska.

Záujemcovia si môžu výstavu pozrieť do 15. 3. 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod.