Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovala 1.10.2019 v Hoteli Loft v Bratislave slávnostnú ceremóniu, na ktorej boli vyhlásené výsledky 17. ročníka súťaže „Európska značka pre jazyky“.

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. 

V Bratislave sa dňa 02.10.2019 uskutočnil v priestoroch Metodicko-pedagogického centra diskusný seminár, ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služby školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Tematicky bol seminár zameraný na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie, na ponuku vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Dňa 26. 9. 2019 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Košiciach uskutočnil odborný seminár Fenomén Štefánika v edukačnej praxi, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.

Cieľom vzdelávacieho podujatia bolo rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa prvého a druhého stupňa základnej školy i učiteľa strednej školy v oblasti kreovania edukačných aktivít zameraných na osobnosť Milana Rastislava Štefánika v intenciách moderných didaktických prístupov.

Generálne riaditeľstvo MPC v Bratislave v spolupráci s detašovaným pracoviskom MPC v Trnave zorganizovalo dňa 19.9.2019 diskusný seminár. Cieľom seminára bolo oboznámiť riaditeľov škôl a školských zariadení Trnavského kraja o činnosti MPC v školskom roku 2019/2020 v súčinnosti so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Podujatia  sa zúčastnilo 40 riaditeľov škôl a školských zariadení. Hlavná lektorka  PaedDr. Darina Výbohová, PhD. – riaditeľka sekcie  profesijného rozvoja GR MPC Bratislava informovala  prítomných o možnostiach spolupráce MPC so školami a školskými zariadeniami  ...