Majstri odborného výcviku čítajú s porozumením (odborný seminár)

Detašované pracovisko MPC v Žiline dňa 04. marca 2019 zorganizovalo odborný seminár pre majstrov odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb v Martine. Odborný seminár s názvom  Čitateľské zručnosti žiakov v odbornom výcviku a odbornej praxi  lektorovala PaedDr. Jana Tomášková, PhD. V prvej časti stretnutia lektorka vysvetlila základný pojmový aparát, ktorý sa viaže k problematike čitateľskej gramotnosti žiakov a prezentovala výsledky posledných meraní  PISA v roku 2012. Naznačila trendy rozvoja uvedenej oblasti vyplývajúce z výsledkov medzinárodných štúdií. Aplikačná časť bola dynamická, MOV pracovali s ukážkami textov a úlohami, ktoré priraďovali k procesom porozumenia. Najmä v teoretickej príprave žiakov je dôležité, aby MOV vedeli správne formulovať úlohy pre žiakov, podporovali rozvoj ich čitateľských zručností, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie odborných profesií v oblasti spoločného stravovania, polygrafických služieb, v kaderníctve a kozmetike. Pozitívna spätná väzba účastníkov je výzvou pre organizátora podujatia na realizovanie podobných stretnutí aj v nasledujúcom období.