Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca (PZ) sa realizuje v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V prípade, ak nie je možné v škole alebo školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho PZ, o uvádzanie začínajúceho PZ riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva – Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Usmernenie na zabezpečenie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca tvorí prílohu.

V pondelok 4. 11. 2019 sa v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) uskutočnilo stretnutie tvorcov a prevádzkovateľov systému RoboBraille s pedagogickými a odbornými zamestnancami pracujúcimi s deťmi a žiakmi so zrakovým postihnutím a inými druhmi postihnutia, či oslabenia. Učiteľka profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogiku PaedDr. Jana Verešová, PhD. zastupovala na podujatí vzdelávaciu organizáciu MPC Bratislava.

Stretnutie otvoril a účastníkov privítal predseda ÚNSS Branislav Mamojka, lektormi stretnutia boli Tanja Stevns a Lars Ballieu Christensen z Dánska.

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy, v  priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 30.10.2019,  zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Exegéza-Evanjelium podľa Jána“ . Lektorom podujatia bol STDr. Juraj Feník, PhD. z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta z Košíc. Zúčastneným učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy okrem priblíženia samotného evanjelia, jeho posolstva,  predstavil aj vlastnú podobu ukážok práce so Sv. Písmom, ktoré bude inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku.

Dňa 29.10.2019 uskutočnilo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave s podporou Bratislavského samosprávneho kraja diskusný seminár, ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služby školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Tematicky bolo podujatie zamerané na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie, na ponuku vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.