Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Plná verzia v SJ a MJ a omaľovánky na stiahnutie!

Frazeologizmy biblického pôvodu sa stali námetom na vytvorenie edukačnej pomôcky v rámci medzinárodnej spolupráce MPC. Spolu bolo vytvorených dvadsať ilustrovaných didaktických kariet, ktoré sa dajú využiť na všetkých stupňoch vzdelávania a v rôznych vzdelávacích oblastiach. Na podporu učebných činností a riadenie výučby v domácom prostredí je k dispozícii digitálne spracovanie súboru ilustrácií z didaktických kartičiek – Korene a hodnoty aj s čiernobielou verziou ako omaľovánky  TUNámety na využitie budú zverejnené na stránke MPC v rubrike Krátke metodické inšpirácie (KMI): https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v období prerušeného vyučovania by sme vám radi poskytli pomoc, ako sa prispôsobiť podmienkam a plynulo sa preorientovať z vyučovania v triede na vyučovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v usmernení ministerky školstva zo dňa 12. 3. 2020 nariadilo riaditeľom zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Vo štvrtok 5. marca 2020 sa v priestoroch Centra vedecko - technických informácií v Bratislave konal odborný seminár na tému „Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti“, ktorý bol organizovaný MŠVVaŠ SR kanceláriou štátneho tajomníka 1 Petrom Krajňákom v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom Bratislava a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Svojím obsahom bol odborný seminár určený pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl a koordinátorom pre finančné vzdelávanie na školách. 

Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici usporiadalo dňa 6. 3. 2020 odborný seminár s názvom Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Odborný seminár bol zorganizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Cieľom seminára bolo vedieť projektovať učebné postupy zamerané na rozvíjanie písania a čítania s porozumením v materinskom jazyku podľa princípov metakognície a aktívneho učenia sa.