Možnosť registrácie do dvoch nových voľne dostupných (bezplatných) kurzov

MPC predstavuje v rámci spolupráce s EU Schoolnet www.europeanschoolnet.org  -   akadémiami School Education Gateway Teacher academy  a  European Schoolnet Academy možnosť registrácie do dvoch nových voľne dostupných (bezplatných) kurzov pre učiteľov.

Kurz Šikanovanie – Nie v mojej triede! začína 25. marca 2019 v School Education Gateway Teacher Academy.

Téma kurzu: Šikanovanie na školách zostáva pretrvávajúcim fenoménom. Je považované za jeden z hlavných faktorov ktoré poškodzujú celkovú pohodu študentov, čo spôsobuje predčasné ukončenie školskej dochádzky. Nové formy šikanovania - ktoré umožňuje technologický pokrok a zavedenie sociálnych médií – tento problém tiež zhoršujú. Ponúkaný kurz poskytuje učiteľom možnosť lepšie porozumieť rôznym typom šikanovania a kyber-šikany a umožňuje im identifikovať stratégie a taktiež zavádzať opatrenia na prevenciu a elimináciu  šikanovania v triede a v škole. Záverečná časť kurzu sa zaoberá úlohami rôznych aktérov šikany (šikanovaní, okolie ktoré to vidí a obete), skúma najvýznamnejšie formy šikanovania a pokrýva kľúčové zložky pri vytváraní bezpečného vzdelávacieho prostredia.

Registrovať sa môžete cez: Šikana – Nie v mojej triede! MOOC 

Druhým kurzom je: Vyučovanie založené na dotazovaní  v oblasti prírodných vied IBSE (opätovne v ponuke) a začína dňa 9. apríla 2019 v European Schoolnet Academy.

Téma kurzu: Tento kurz pomáha zlepšiť pedagogické kompetencie a prax učiteľov prírodovedných predmetov a zameriava sa na zlepšenie ich koncepčného poznania v oblasti prírodných vied, ktoré im pomôžu ďalej rozvíjať a rozširovať Vedecké vzdelávanie založené na dotazovaní (IBSE). MOOC ponúka výber testovaných aktivít v triede a zdroje z rôznych európskych krajín (pre 12-19 ročných študentov ako podporu pre učiteľov pri zavádzaní metodík IBSE v triedach a pomohol im reflektovať zaužívané postupy svojho pedagogického pôsobenia..

Registrujte sa cez: Vedecké vzdelávanie založené na dotazovaní MOOC 

Pre bližšie informácie pripájame propagačné letáky v slovenskom aj anglickom jazyku.

 

 

Prílohy: