Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Súťaž v oblasti vzdelávania Europeana 2020 je organizovaná v spolupráci s novou kampaňou 2020 STEM Discovery Campaign a pozýva učiteľov základných a stredných škôl zo všetkých oblastí vzdelávania na účasť hľadať inovatívne spôsoby využívania digitálneho priestoru, ktorý Europeana ponúka. Cieľom súťaže je prezentovať vyučovanie v digitálnom prostredí a podeliť sa o skúsenosti s ostatnými zúčastnenými.

V súčasnej krízovej situácii boli výukové programy spoločnosti  Didakta.sk  usmernením Ministerstva školstva SR doporučené na zabezpečenie vzdelávania dištančnou formou – z domu v čase karantény v celej SR.

Spoločnosť SILCOM Multimedia SK je popredný slovenský vydavateľ výučbových programov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa spoločnosť rozhodla sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo dňa 2. apríla 2020 online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky za účasti vyučujúcej Mgr. Karolíny Mikovej, PhD. Prednášku viedla RNDr. Mária Rychnavská, PhD., učiteľka profesijného rozvoja MPC, za účasti 29 študentov.

Študentom pripravujúcim sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu manažment školy bola prezentovaná téma: Profesijný rozvoj učiteľa.

Príspevok prináša niekoľko námetov pre učiteľov materských škôl na zadávanie „dištančných“ úloh deťom prostredníctvom rodičov a sociálnych sietí (Facebook). Sociálne siete sú v tomto prípade prostriedkom na to, aby sa upevnili vzťahy učiteľ- dieťa, rodič – učiteľ a rodič - dieťa .

Samozrejme, uvedomujeme si, že zadávať domáce úlohy pre predškolákov je náročné vzhľadom k ich čitateľskej gramotnosti. Deti v tomto veku iba spoznávajú význam a funkcie písaného textu, k čomu smeruje náš hlavný cieľ.