Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V dňoch 29.10.2019 (36 účastníkov) a 7.11.2019 (22 účastníkov) v čase od 9:00 do 14:15 hod. sa priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnili odborné semináre venované maturitnej skúške z biológie v školskom roku 2019/2020. Realizácia odborných seminárov vychádzala z aktuálnych legislatívnych zmien týkajúcich sa maturitnej skúšky, ako aj existencie nového katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z biológie. Cieľom  stretnutia bolo prezentovať legislatívne zmeny spojené s maturitnou skúškou z biológie v školskom roku 2019/2020, aktuálne cieľové požiadavky na maturitnú skúšku, ako aj metodický postup tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní a ukážky konkrétnych maturitných zadaní z biológie.

DP MPC v Trnave dňa 07.11.2019 zorganizovalo informačný seminár s názvom Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi. Cieľom seminára bolo zvýšiť úroveň vizuálnej a kultúrnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na podporu ich odbornej pripravenosti implementovať rôzne zložky umenia (dizajn, remeslá, film, hudba, médiá a pod.) do obsahu výchovy a vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 47 pedagógov z materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.

European Schoolnet (sieť 34 európskych ministerstiev vzdelávania so sídlom v Bruseli) organizovala vo Varšave v dňoch 6. – 7. 11. 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom „Towards a whole-school inovation culture“. Cieľom konferencie bolo diskutovať o tom, ak sa organizácie a školské systémy môžu prostredníctvom inovácií zlepšovať, ako organizácie môžu vzájomne spolupracovať, ako vytvárať v školách kooperatívne učiace sa prostredie a pomenovať výzvy na ďalšie obdobie.

Počas konferencie odzneli príspevky zástupcov European Schoolnet, OECD, vzdelávacích inštitúcií, ...

45. týždeň sa niesol v prešovskom a košickom MPC v znamení maturitnej skúšky. V RP MPC Prešov (4. 11. 2019 a 5. 11. 2019) a v DP MPC Košice (6. 11. 2019 a 7. 11. 2019) sa uskutočnili workshopy s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum pod gesciou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.