Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V dňoch 8., 9. a 10. októbra 2019 sa uskutočnili tri diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  ktoré zorganizovalo regionálne pracovisko MPC v Prešove a  detašované pracovisko MPC v Košiciach pod gesciou generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Cieľom diskusných seminárov bolo oboznámiť riaditeľov škôl a školských zariadení Košického kraja a Prešovského kraja o zásadných legislatívnych zmenách týkajúcich sa  profesijného rozvoja pedagogických  zamestnancov ...

Dňa 3. októbra 2019 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline Diskusný seminár pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorý bol súčasťou bloku diskusných seminárov realizovaných všetkými regionálnymi a detašovanými pracoviskami MPC na Slovensku.

Seminár vznikol z dôvodu zmien, ktoré prinieslo nadobudnutie účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DP MPC v Trenčíne pripravilo pre učiteľov odborný seminár Uvažujme ekonomicky o vlastnej kariére, venovaný problematike profesijnej orientácie žiakov a výberu vhodného povolania po skončení školy. Účastníci seminára sa oboznámili sa aktuálnymi informáciami z oblasti zamestnanosti absolventov, venovali sa problematike nezamestnanosti a nedostatku zamestnancov určitých profesií na Slovensku a tiež informáciám o vývoji trhu práce a perspektívach uplatniteľnosti absolventov škôl v meniacom sa svete.

MPC Trenčín v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít Trenčín realizovalo odborný seminár na pálčivú tému Životné prostredie a klimatické zmeny. Seminár sa konal aktuálne počas Medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy, čo malo poukázať na súvislosť medzi ozónovou dierou a klímou zemského povrchu, ktorú potvrdzujú najnovšie odborné štúdie. Hoci ľudstvo čelí klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu už od druhej polovice dvadsiateho storočia a témam sa venujú i významné medzinárodné organizácie, povedomie ľudí o klimatických problémoch je veľmi nízke. Je preto potrebné zaoberať sa vážne touto problematikou i vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách.