Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

V dňoch 28. a 29.októbra 2019 sa v regionálnom pracovisku MPC Prešov a detašovanom pracovisku MPC Košice konal seminár “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo viac ako sto učiteľov a žiakov základných a stredných škôl daných regiónov.

Prvá časť seminára bola zameraná na najtvrdšie prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať. Druhá časť seminára bola orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov. Títo sa i napriek svojim nedostatkom pohybovali v hraniciach demokratickej politiky a ich myslenie a konanie môže byť v modifikovanej podobe využívané aj v súčasnom politickom živote.

Na realizácii odborného seminára sa podieľali experti z Ústavu politických vied SAV, Právnickej fakulty UK Bratislava, Múzea SNP Banská Bystrica, Štátneho archívu Bratislava, Múzea židovskej kultúry, Filozofickej fakulty UK Bratislava, Metodicko-pedagogického centra RP Prešov a DP Košice a Prešovského samosprávneho kraja.

Súčasťou podujatia bola aj výstava venovaná M. R. Štefánikovi, vrátane panelovej diskusie. Jej účastníci si odniesli aj hodnotné knižné publikácie.

 

 

Spracovala: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková – učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk, občiansku výchovu a etickú výchovu