Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo pre vedúcich pedagogických zamestnancov diskusný seminár zameraný na problematiku legislatívnych zmien v oblasti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Program seminára bol venovaný tvorbe plánu profesijného rozvoja, ročným plánom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačnému vzdelávaniu a  ponuke vzdelávacích programov a podujatí MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

Učitelia spolu so širšou verejnosťou z Trenčianskeho kraja sa pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny  zúčastnili dňa 11. 11. 2019 o 11 hodine 11 minúte Pietneho aktu kladenia vencov na vojnovom cintoríne. Vzhľadom na to, že cintorín s viac ako 770 padlými obeťami Prvej svetovej vojny sa nachádza vo vojenskom objekte, bola to jedinečná príležitosť pripomenúť si na tomto mieste v tento deň, známy aj ako Remembrance day alebo Poppy day,  presne o 11:11 h podpísanie prímeria vo Francúzsku. Pietny akt sa konal na počesť tých, ktorí padli za našu slobodu na bojiskách svetových vojen, ale i všetkých vojnových veteránov, ktorí bojovali za mier a demokraciu.  

Realizáciou odborného seminára Inovatívne metódy vo výchove v CDR 14.11. 2019, RP MPC Banská Bystrica nadviazalo na spoluprácu s Krajskou pobočkou banskobystrického kraja Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky.

Hlavnou témou odborného seminára bola problematika socializácie ako dlhodobého pedagogického procesu a možnosti projektovania práce vychovávateliek CDR pri individuálnom prístupe k deťom v starostlivosti jednotlivých CDR. V diskusii zazneli podnetné otázky týkajúce sa súčasnej pedagogickej výzvy „posilňovania pedagogiky“ v práci CDR tak, aby vychovávatelia uplatňovali rovnomernosť dimenzií starostlivosť, výchova, vzdelávanie.

Aktuálnej téme portfólia ako prostriedku profesijného rozvoja učiteľa sme sa venovali na odbornom seminári 13.11.2019 v detašovanom pracovisku MPC v Nitre. Kolektorát spoločne viedli PaedDr. Eva Pupíková a PaedDr. Štefan Dragúň. V štruktúre stratégie Viem o učiteľskom portfóliu - Chcem vedieť – Dozvedel som sa s účastníkmi semináru lektori teoreticky analyzovali a interaktívne, prakticky porovnávali už osvojené vedomosti s novými poznatkami.

V diskusiách boli sprítomnené termíny dokladové portfólio, profesijné portfólio, rozvojové portfólio, ...