Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu pozastavilo realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formoupripravilo pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) nové formy online vzdelávania:

  • konzultácie (okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach (vstúpiť do online miestnosti môžete aj ako Hosť – bez registrácie),

V špeciálnom čísle Pedagogických rozhľadov sa príspevky venujú vybraným témam a zmenám, ktoré priniesol zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predložené číslo časopisu je zložené zo siedmich príspevkov. V prvom príspevku sa jeho autori venujú problematike profesijného rozvoja, špecificky rozvojovým potrebám a ich diagnostikovaniu, analýze a identifikácii. Druhá časť príspevku je venovaná plánovaniu profesijného rozvoja.

Pozývame Vás sledovať Web – galavečer Zlatá Klapka 2020 už tento štvrtok 23.4.2020 od 17:00 hod na www.zusjanaalbrechta.eu.

Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  ktorú organizuje Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave-Petržalke a oceňuje najlepšie audiovizuálne dielka žiakov v rôznych kategóriách. Metodicko-pedagogické centrum v rámci tohto podujatia oceňuje pedagógov, pod ktorých pedagogickým vedením a pomocou audiovizuálne diela žiakov vznikli.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mimoriadne zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu, ktorá vážne zasiahla aj oblasť vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít, je žiaduce spojiť naše sily a uplatniť ľudský i odborný potenciál pedagogických zamestnancov na pomoc a uľahčenie vzdelávania tejto cieľovej skupiny žiakov.

Keďže aktuálne prebieha výučba v domácom prostredí online a učitelia profesijného rozvoja nemajú možnosť aktívne sa zúčastňovať priameho vzdelávania, metodické odporúčania Rómskeho vzdelávacieho centra (ROCEPO) sú určené najmä ...