Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko MPC v Nitre zrealizovalo diskusné semináre, ktorých cieľom bolo diskutovať o legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovanej služby školám a školským zariadeniam v oblasti, ktorá aktuálne rezonuje v regionálnom školstve. Lektorkami stretnutí boli  PaedDr. Darina Výbohová, PhD., PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová. Program seminára bol zostavený vo väzbe na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie a na ponuku vzdelávacích programov, podujatí organizovaných MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

RP MPC Bratislava uskutočnilo v utorok 15. októbra 2019 odborno-metodický seminár pod názvom „Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa“.

Vzdelávania sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci zo základných a stredných škôl z rôznych krajov SR. Cieľom seminára, ktorý odborne viedli kvalifikovaní lektori z MF SR Ing. Pavol Matyasovszky a Ing. Jana Kardošová, bolo rozvíjanie odbornej pripravenosti pedagógov na implementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2. do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, dňa 16.10.2019, v spolupráci s Vydavateľstvom AITEC realizovalo informačný seminár s názvom „Koncepcia vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na základe požiadaviek a cieľov inovovaného štátneho vzdelávacieho programu z roku 2015“. Cieľovou skupinou boli učitelia vyučujúci v 2. ročníku základnej školy, ktorých sa na seminári zúčastnilo v počte 41. Lektori predstavili cieľovej skupine učiteľov obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre 2. ročník základnej školy.

Dňa 10.10.2019 sa uskutočnil informačný seminár s názvom Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie osôb s postihnutím, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Moderátorom seminára bola PaedDr. Jana Verešová, PhD. Ako lektor podujatia sa predstavil Doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a autor projektu KEGA 035TUKE-4/2019 s názvom Virtuálno-realitné technológie a vzdelávanie postihnutých ľudí. Následne vystúpila PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD. zo Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, ktorá je autorkou metódy piktogramov.