Princípy učenia a vytváranie motivácie pre učenie (odborný seminár)

V popoludňajších hodinách, dňa 12. marca 2019 sa na regionálnom pracovisku MPC v Prešove stretla skupina ľudí, ktorým záleží na rozvíjaní osobnosti detí s autizmom.

Odborný seminár pod názvom Využitie ABA, jej princípov a metód pri výchove a vzdelávaní detí s poruchou autistického spektra, bol organizovaný pod gesciou Občianskeho združenia DAMI a Občianskeho združenia Srdce autizmu v spolupráci s MPC RP Prešov v zastúpení Mgr. Teťany Ustohalovej – UKV pre špeciálnu pedagogiku. Cieľovú skupinu tvorili pedagogickí zamestnanci, rodičia detí s poruchou autistického spektra a profesionáli, pracujúci s deťmi a žiakmi s poruchou autistického spektra a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

Uskutočnený seminár bol prvým z cyklu seminárov o využití aplikovanej behaviorálnej analýzy v edukácií detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa zameriava na základné princípy učenia, ako je motivácia, kontrola stimulom, posilnenie, vyhasínanie. Lektorky prítomných zaujali a vtiahli do aktívnej spolupráce. Mgr. Ivana Trellová, BCBA, certifikovaná behaviorálna analytička, predstavila využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) a princípov a metód pri vzdelávaní detí s PAS a inými vývinovými poruchami a PaedDr. Lucia Mikurčíková, PhD., BCBA, ktorá sa  vo svojej pedagogickej a výskumnej oblasti venuje aplikovanej behaviorálnej analýze v edukácii detí a žiakov s vývinovými poruchami, sa v praktickej rovine zamerala predovšetkým na oblasť motivácie a vytvárania motivátorov pre ďalšie učenie.

27 účastníkov z radov učiteľov, terapeutov a rodičov vyjadrilo spokojnosť s obsahom, priebehom aj zameraním odborného seminára, lektorkám ďakuje a teší sa na ďalšie ohlásené stretnutia.