Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V dňoch 26. a 27. februára 2020 sa v priestoroch DP MPC Komárno uskutočnili odborné semináre pre učiteľov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sa venovali témam: profesijné štandardy, portfólio a atestácie. Cieľom seminárov bolo informovať pedagogických zamestnancov základných škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. V súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch boli taktiež podané informácie o zmenách v atestačnom procese.

Metodicko-pedagogické centrum v priestoroch Základnej školy Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou dňa 26.02.2020 participovalo na realizácii tvorivej dielne pod názvom „Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka“ pre  učiteľov základných škôl na území mesta Vranov nad Topľou a pre učiteľov zo základných škôl v širšom okolí mesta.

Na základe spolupráce s Odborom školstva Mestského úradu v Hlohovci sa zamestnanci detašovaného pracoviska MPC v Trnave 25. februára 2020 aktívne podieľali na zrealizovaní odborného seminára Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Semináru sa zúčastnilo cca 20 riaditeľov a zástupcov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ z okresu Hlohovec. Seminár otvorila Mgr. Iveta Moravcová, vedúca Odboru školstva MsÚ Hlohovec, ktorá privítala prítomných a predstavila lektorky odborného seminára z DP MPC Trnava. Obsah seminára bol rozdelený do 3 blokov.

Regionálne pracovisko MPC v Prešove uskutočnilo 26. februára 2020 v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky odborný seminár na tému Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa. Seminár bol určený pre učiteľov základných a stredných škôl a koordinátorom finančnej gramotnosti na školách.