Medzinárodná vedecká konferencia : Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia

Pracovníci RP MPC Prešov, ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) sa zúčastnili v dňoch 5. - 6. 4. 2019  medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia, ktorú usporiadal Štátny pedagogický ústav pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Konferencia bola výstupom projektu Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia zaoberajúceho sa vyučovaním rómskeho jazyka, metodikou vyučovania cudzieho jazyka, a poskytla príležitosť pre zdieľanie intelektuálnych výstupov spomínaného projektu. Svoje príspevky prezentovali zahraniční odborníci z Nórskeho kráľovstva, Írska, Nemecka, Rumunska, Moldavska, Českej republiky i odborníci z MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií, Národnej agentúry Erasmus, vedeckých a výskumných inštitúcií, základných a stredných škôl a zástupcovia mimovládnych organizácií. Prítomní mali možnosť zúčastniť sa otvorených diskusií týkajúcich sa implementácie rómskeho jazyka do škôl.