Portfólio ako nástroj na hodnotenie a rozvoj dieťaťa (odborný seminár)

Detašované pracovisko MPC v Nitre zrealizovalo 4.apríla 2019 neakreditované vzdelávanie školského kolektívu Materskej školy Komenského 1 v Bernolákove. Riaditeľka materskej školy p. Andrea Oberta v súčinnosti s vedúcou MZ PaedDr. Janou Mechurovou pozvali učiteľku pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Evu Pupíkovú DP MPC Nitra za účelom interného metodického združenia materskej školy.

Počas odbornej diskusie učiteľky  Materskej školy Komenského 1 v Bernolákove prezentovali spôsob, akým diagnostikujú deti predškolského veku. PaedDr. Eva Pupíková im ponúkla možnosť využívania portfólia dieťaťa ako nástroja na hodnotenie a rozvoj dieťaťa. Spoločne sa zamýšľali nad reálnosťou využívania uvedeného nástroja.  

Spätnú väzbu k zrealizovanej aktivite poskytla pani Andrea Oberta, riaditeľka materskej školy: "Vzhľadom k tomu, že sme veľký 22 členný kolektív premýšľali sme ako podporovať ďalší rozvoj všetkých učiteľov. Interné vzdelávanie priamo v priestoroch materskej školy sa nám osvedčilo. Pozorujem na svojich učiteľoch snahu získavať nové informácie v oblasti predprimárneho vzdelávania. Som rada, že MPC poskytuje aj takúto formu ďalšieho vzdelávania.“