Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii (odborný seminár)

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Komárne dňa 05.04.2019 organizovalo odborný seminár Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie. Seminár bol pre účastníkov vhodnou platformou na získanie potrebných informácií pre napísanie atestačnej práce.

Podujatia sa zúčastnilo 16 pedagógov z Nových Zámkov, Kollárova, Kravian nad Dunajom, Lehníc, Dvorov nad Žitavou, Veľkého Medera, Tekovských Lužian, Bátorových Kosíh a Košíc. Seminár viedla PaedDr. Beáta Šenkárová, ktorá v úvodnej časti seminára  oboznámila účastníkov s požiadavkami na atestačnú prácu a podmienkami  úspešného vykonania atestácie.

V nosnej časti odborného seminára pod vedením Mgr. Andrei Szabó Križan, PaedDr. Klaudii Kováč a PaedDr. Beáty Šenkárovej účastníci seminára konzultovali pripravené podklady – návrhy tém atestačných prác, formulovanie odborno-metodických problémov, ciele atestačných prác a zaradenie tém do tematických okruhov podľa ustanovenia § 14 ods. 7 alebo 8 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009.

Účastníci seminára zrealizované aktivity pozitívne zhodnotili.

Niekoľko vyjadrení na záver: „Ďakujem, dostala som odpovede na množstvo mojich otázok. Na základe inštrukcií sa mi bude atestačná práca lepšie písať. Ďakujem za usmernenie s formuláciou cieľa mojej atestačnej práce. Informácie boli zrozumiteľné a poučné.....“